Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2018
Số tạp chí 30(678)(2018) Trang: 70-73
Tạp chí: kinh tế - dự báo

Mô hình cánh đồng lúa lớn là chủ trương của Đảng và nhà nước, nhằm hướng đến một nền nông nghiệp tập trung quy mô lớn, chất lượng cao và bền vững. Đây cũng là xu thế phát triển nông nghiệp hiện đại và hội nhập quốc tế. Mô hình cánh đồng lúa lớn (CĐLL)  được vùng ĐBSCL triển khai thực hiện từ năm 2011  đến nay, bước đầu đã mang lại hiệu quả nhất định cả về kinh tế, xã hội và môi trường. Thông qua khảo sát 180 hộ sản xuất tham gia cánh đồng lớn tại 3 tỉnh, thành phố của khu vực ĐBSCL, nghiên cứu đnhá giá thuận lợi, khó khăn trong việc triển khai và nhân rộng mô hình từ đó đề xuất giải pháp thực hiện

Các bài báo khác
Số tạp chí 63(2018) Trang: 90-96
Tác giả: Trần Lương
Tạp chí: Hanoi National University of Education
Số tạp chí Chuyên san Nấm và Công nghệ sinh học(2018) Trang: 49-56
Tạp chí: Di truyền học và Ứng dụng
Số tạp chí 4 (89)(2018) Trang: 103 - 109
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nong nghiệp Việt Nam
Số tạp chí Chuyên san Nấm và Công nghệ Sinh học(2018) Trang: 57-64
Tạp chí: Di truyền học và Ứng dụng
Số tạp chí 32 (02)(2018) Trang: 118-127
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ- Trường ĐH Công nghiệp TpHCM
Số tạp chí 16(2018) Trang: 149-154
Tạp chí: Tạp chí-Cơ quan thông tin lý luận của Bộ Công Thương

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...