Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2018
Số tạp chí 32 (02)(2018) Trang: 118-127
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ- Trường ĐH Công nghiệp TpHCM
Liên kết:

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm phân tích sự tác động chính sách xã hội của doanh nghiệp đến thương hiệu của doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh từ đó xác định các nhân tố ảnh hưởng và trọng số của từng nhân tố, dùng làm cơ sở để nhóm tác giả đề xuất giải pháp nhằm nâng cao thương hiệu cho doanh nghiệp tại TPHCM. Sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng, nhóm tác giả tiến hành khảo sát 245 người với 26 biến quan sát nhằm mục đích xác định các nhân tố tác động đến thương hiệu của doanh nghiệp tại TPHCM. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 05 nhân tố tác động như sau: trách nhiệm về kinh tế, trách nhiệm về pháp luật, trách nhiệm về đạo đức, trách nhiệm về từ thiện, và trách nhiệm về môi trường tác động tích cực đến thương hiệu của doanh nghiệp tại TPHCM.

Các bài báo khác
Số tạp chí 63(2018) Trang: 90-96
Tác giả: Trần Lương
Tạp chí: Hanoi National University of Education
Số tạp chí Chuyên san Nấm và Công nghệ sinh học(2018) Trang: 49-56
Tạp chí: Di truyền học và Ứng dụng
Số tạp chí 4 (89)(2018) Trang: 103 - 109
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nong nghiệp Việt Nam
Số tạp chí Chuyên san Nấm và Công nghệ Sinh học(2018) Trang: 57-64
Tạp chí: Di truyền học và Ứng dụng
Số tạp chí 30(678)(2018) Trang: 70-73
Tạp chí: kinh tế - dự báo
Số tạp chí 16(2018) Trang: 149-154
Tạp chí: Tạp chí-Cơ quan thông tin lý luận của Bộ Công Thương

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...