Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2019
Số tạp chí 19(2019) Trang: 81-87
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp Phát triển Nông thôn

Trong những năm gần đây, xâm nhập mặn (XNM) ngày càng tiến sâu hơn vào vùng Đồng bằng sông Cửu Long và đã ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Chính vì vậy, nghiên cứu được thực hiện nhằm dự báo nồng độ mặn tại huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang sử dụng mô hình ANN. Trước tiên, hiện trạng XNM được đánh giá; chuỗi số liệu mặn (2009-2018) được sử dụng để thiết lập mô hình ANN, hiệu chỉnh (2009-2015), kiểm định (2016-2018) và dự báo nồng độ mặn theo thời gian (t+1 và t+2). Kết quả nghiên cứu cho thấy, XNM đã ảnh hưởng đến công tác điều tiết nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp với nồng độ mặn và tần suất mặn có sự thay đổi theo không gian. Kết quả hiệu chỉnh và kiểm định tại 3 trạm (Hóc Pó, Lương Nghĩa và Ngan Dừa) cho thấy nồng độ mặn mô phỏng là tương đối phù hợp với giá trị thực đo và càng tốt nếu dự báo với bước thời gian ngắn. Kết quả nghiên cứu cung cấp thông tin hữu ích cho các nhà quản lý để đưa ra những giải pháp thích hợp thích ứng cho từng vùng trong khu vực nghiên cứu.

Các bài báo khác
Số tạp chí 3(2019) Trang: 330-338
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa
Số tạp chí 63(2019) Trang: 64-77
Tác giả: Trịnh Chí Thâm
Tạp chí: Tạp chí KH Trường ĐHSP Hà Nội
Số tạp chí 30(2019) Trang: 67-84
Tạp chí: Tạp chí nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á (JABES)
Số tạp chí 22(2019) Trang: 23-30
Tạp chí: Chuyên san Đo lường, Điều khiển và Tự động hóa, ISSN: 1859-0551
Số tạp chí 54(2019) Trang: 80-86
Tạp chí: Tạp chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM
Số tạp chí 390(2019) Trang: 38-43
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp
Số tạp chí chuyên san Nấm và Công nghệ sinh học ISSN: 0886-8566(2019) Trang: 8-13
Tạp chí: Tạp chí Di truyền và Ứng dụng,
Số tạp chí Chuyên san Nấm và Công nghệ sinh học(2019) Trang: 74-81
Tạp chí: Tạp chí Di truyền và Ứng dụng
Số tạp chí Chuyên san Nấm và Công nghệ sinh học(2019) Trang: 82-87
Tạp chí: Tạp chí Di truyền và Ứng dụng
Số tạp chí Chuyên san Nấm và Công nghệ sinh học(2019) Trang: 101-106
Tạp chí: Tạp chí Di truyền và Ứng dụng
Số tạp chí 35(2019) Trang: 1-15
Tạp chí: VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...