KHOA HC CÔNG NGH
Hi tho Khoa hc toàn quc v Giáo dc th cht và
Th dc th thao các trng i hc, cao ng nm 2018
Trung tâm Thông tin và Qun tr mng
Ngày 15/9/2018, B môn Giáo dc th cht-Trng HCT phi hp Hi Th thao i hc và
chuyên nghip BSCL t chc Hi tho khoa hc toàn quc v công tác giáo dc th cht và th
dc th thao các trng i hc, cao ng nm 2018 vi ch "Gii pháp nâng cao giáo dc th
cht và th dc th thao Vit Nam trong giai on hin nay".
H GS.TS.NguynThanhPhng,ChtchHingTrng,phátbiukhaimcHitho.
i tho có s tham d ca TS. Ng Duy rng, nhn c s hng ng nhit t́nh t
Anh, V trng V Giáo dc th cht, B các trng i hc và cao ng trong c nc.
GD&T, Phó Ch tch Hi Th thao i
hc và chuyên nghip Vit Nam; GS.TS. Lâm
Quang Thành, Nguyên Phó Tng cc trng
Cc Th thao Vit Nam; i din Trung ng
Hi Th thao Vit Nam, Thành oàn Cn Th,
Hi Th thao i hc và chuyên nghip BSCL,
các s, ngành; vin nghiên cu, trng i hc,
cao ng th dc th thao và s phm th dc
th thao trong c nc.
Nhng nm qua, hot ng nghiên cu khoa
hc các trng i hc, cao ng trong c
nc ă có nhng bc tin quan trng, phát
trin v s lng và cht lng trong lnh vc
giáo dc th cht và th dc th thao. Tri qua
04 k t chc liên tip t nm 2014 n nm
TS. Ng Duy Anh, V trng V Giáo dc th cht-B
2017, Hi tho khoa hc v giáo dc th cht
GD&T, trao Bng khen ca Hi Th thao i hc và
và th dc th thao các trng i hc và cao
chuyên nghip Vit Nam cho tp th Hi Th thao i
ng khu vc BSCL có quy mô ngày càng m
hc và chuyên nghip Trng HCT ă có thành tích
xut sc trong công tác Hi nm 2017.
10
BN TIN I HC CN TH