KHOA HC CÔNG NGH
Do ó, nm 2018, Hi tho
khoa hc v giáo dc th
cht các trng i hc và
cao ng khu vc BSCL
c nâng cht lng tr
thành Hi tho nghiên cu
khoa hc toàn quc vi ch
nm nay là "Gii pháp
nâng cao giáo dc th cht
và th dc th thao Vit
Nam trong giai on hin
nay". Vi quy mô này, Ban
t chc nhn c 113 bài
vit n t hn 30 trng
i hc và cao ng trên
toàn quc, c bit có s TS. Nguyn Vn Ḥa, Ban Chp hành Hi Th thao i hc và chuyên nghip
óng góp bài vit t V Giáo
Trng HCT, Trng B môn Giáo dc th cht, nhn Bng khen ca Hi Th
dc th cht, V Tiu hc-
thao i hc và chuyên nghip Vit Nam v́ có thành tích xut sc trong công tác
B GD&T, V Th thao
Hi nm 2017.
thành tích cao-B Vn hóa
phn thúc y công tác nghiên cu khoa hc
Th thao và Du lch. Qua Hi ng phn bin trong ging viên phc v công tác ging dy
gm 37 thành viên có nhiu kinh nghim trong trong các trng i hc, cao ng ti khu vc
lnh vc th dc th thao, 104 bài vit t yêu BSCL nói riêng và c nc nói chung. Hi
cu c chn ng trong k yu ca Hi tho. tho khoa hc toàn quc v công tác giáo dc
th cht là c hi quư tng kt, ánh giá thc
Trên c s 06 tham lun c tŕnh bày, Hi trng và gii pháp ging dy, tích cc rút ra bài
tho ă nhn c nhiu ư kin óng góp ca hc kinh nghim, hng ti nhng gii pháp
các nhà qun lư, nhà khoa hc, ging viên góp c th nhm nâng cao hiu qu công tác giáo
dc th cht và các hot ng th dc
th thao t các trng i hc và cao
ng trên toàn quc trong giai on
hin nay.
Cng nhân dp này, nhm ghi nhn
thành tích các tp th và cá nhân ă
hoàn thành xut sc nhim v giáo
dc th cht và th dc th thao trong
nm hc 2017-2018, Hi Th thao i
hc và chuyên nghip Vit Nam ă tin
hành khen thng cho tp th Hi Th
thao i hc và chuyên nghip Trng
HCT và các cá nhân ca Trng
HCT ă có thành tích xut sc trong
công tác Hi nm 2017.
GS.TS. Lâm Quang Thành, Nguyên Phó Tng cc trng Cc Th
thao Vit Nam, vi ni dung "Ch s ánh giá th lc hc sinh, sinh
viên các nc ASEAN".
BN TIN I HC CN TH
11