KHOA HC CÔNG NGH
Hi tho khi ng Khóa tp hun tin s trong
khuôn kh chng tŕnh hp tác chin lc gia
Trng HCT và Trng i hc Ghent, B
Trung tâm Thông tin và Qun tr mng
Ngày 24/9/2018, Trng HCT t chc Hi tho khi ng Khóa tp hun tin s trong khuôn
kh chng tŕnh hp tác chin lc gia Trng HCT và Trng i hc Ghent, B. Tham d
Hi tho có ông Jean Dhont, Th kư D án Quan h i tác chin lc; bà Kastrien De Gelder,
Khoa Sau i hc, Trng i hc Ghent. V phía Trng HCT, có GS.TS. Hà Thanh Toàn,
Hiu trng; i din lănh o các khoa, pḥng ban trc thuc trng; i din các công ty, doanh
nghip có liên quan trong khóa tp hun.
Trongthibuithtrngthayinhanh
chóng, các công ty, doanh nghip cn
liên tc thích nghi vi các kênh th trng
mi, u t vào khoa hc công ngh trong
bi cnh cnh tranh mnh m trong nn kinh
t toàn cu. Nhng thách thc mà các doanh
nghip ang i mt ̣i hi có s giúp ca
các chuyên gia, tuy nhiên, vic t́m kim ngi
t vn có y chuyên môn cho các vn
ca doanh nghip thng khó khn và tn kém.
Do ó, trong khuôn kh chng tŕnh Quan h
i tác chin lc (Strategic Institutional Part-
nership) gia Trng HCT và Trng i hc
Ghent, Khóa tp hun tin s vi mc tiêu h
tr các công ty, doanh nghip Vit Nam và B
GS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiu trng Trng HCT,
phát biu khai mc Hi tho.
12
BN TIN I HC CN TH