KHOA HC CÔNG NGH
Ngày hi Phn mm t do ngun m-Software Freedom Day
N
Trung tâm Thông tin và Qun tr mng
gày hi Phn mm t do ngun m-
Software Freedom Day (SFD) là mt
s kin quc t din ra hàng nm nhm
nâng cao nhn thc ca ngi s dng máy
tính v vai tṛ và ích li ca vic ng dng Phn
mm t do ngun m trong các hot ng ca
i sng, kinh t, xă hi. Ti Vit Nam, SFD
ă c t chc thành công 7 nm lin k t
2012. Ḥa trong không khí chung ca th gii,
nm nay Trng HCT phi hp vi Câu lc b
Phn mm t do ngun m (VFOSSA) và Hi
Tin hc Cn Th ng cai t chc s kin Ngày
hi Phn mm t do ngun m 2018. SFD 2018 Ông Nguyn Hng Quang, Ch tch VFOSSA phát biu
ă thu hút s quan tâm ca các chuyên gia,
khai mc Ngày hi.
các nhà u t trong lnh vc khi nghip, các và câu chuyn khi nghip trong bi cnh
trng i hc, các doanh nghip ngun m và cuc cách mng công nghip 4.0 ang din ra
ông o sinh viên công ngh thông tin (CNTT). mnh m ti Vit Nam và trên toàn th gii, các
Vi ch "Khi nghip bng Phn mm t chuyên gia v Phn mm ngun m và Khi
do ngun m trong thi cách mng 4.0", SFD nghip ă có các bài chia s v kinh nghim
2018 là c hi giao lu và kt ni gia Cng thc tin và các in h́nh khi nghip thành
ng Ngun m Vit Nam, các doanh nghip công; mang n góc nh́n v lnh vc ng dng
hot ng trong lnh vc CNTT, các lp tŕnh phn mm t do ngun m trong nhiu lnh vc
viên, chuyên gia qun tr mng và sinh viên trong thi cách mng công nghip 4.0 nh các
ngành CNTT ca các trng i hc, cao ng công ngh blockchain, IoT, AI, Big Data, Cloud
ti Vit Nam. Hng n i tng sinh viên Computing vi các ng dng c th trong các
14
BN TIN I HC CN TH