KHOA HC CÔNG NGH
lnh vc thành ph thông minh, nông nghip
thông minh, sn xut và phân phi sn phm,
hàng hoá, dch v.
Phát biu ti Ngày hi, GS.TS. Nguyn Thanh
Phng, Ch tch Hi ng Trng HCT chia
s "Trng HCT mong mun SFD s mang
n cho sinh viên các ngành máy tính và công
ngh thông tin ca Trng HCT và các trng
i hc trong khu vc BSCL mt tinh thn và
c hi mi, ó là tinh thn khi nghip bng
phn mm t do ngun m. Thông qua s kin
này, các em sinh viên s có c hi tip xúc vi GS.TS. Nguyn Thanh Phng, Ch tch Hi ng
nhiu doanh nghip sn xut và dch v da
Trng HCT, n v ng cai t chc SFD 2018, phát
biu.
trên phn mm ngun m, c gii thiu nhiu
công ngh hin i là nn tng ca cuc cách các ư tng ca ḿnh thành các sn phm, dch
mng công ngh 4.0 là c s các em bin v mi".
Ông Lê Trung Ngha, Ban T vn Phát trin Giáo dc M, Hip hi các trng i hc và cao ng Vit Nam vi
báo cáo chính "Gii thiu d liu m và d liu m liên kt",.
Trao chng nhn cho các n v tài tr.
BN TIN I HC CN TH
15