TIN NI BT
L Khai ging nm hc 2018-2019
Trung tâm Thông tin và Qun tr mng
T GS.TS.HàThanhToàn,HiutrngTrngHCTcdinvnkhaigingnmhcmi.
rong nim hân hoan ca ngành Giáo dc nguyên là lănh o Trng qua các nhim k;
và ào to (GD&T) tng bng chào cu sinh viên; lănh o ng, chính quyn,
ón nm hc mi 2018-2019, tip tc oàn th các cp trong trng; công chc, viên
y mnh cuc vn ng hc tp làm theo tm chc, ngi lao ng; và ông o sinh viên,
gng o c, phong cách H Chí Minh, trin hc viên cùng tham d l.
khai thc hin chng tŕnh hành ng v tip
L Khai ging là c hi Trng HCT
tc i mi cn bn toàn din GD&T, áp ng bày t ḷng bit n các v khách quư n thm
yêu cu công nghip hóa, hin i hóa trong Trng, chia s nim vui cho mt s khi u
iu kin nn kinh t th trng nh hng mi, ng thi, cùng nhau im li nhng thành
xă hi ch ngha và hi nhp quc t, vi tinh qu t c trong nm hc va qua và chun
thn phn khi, t hào, phn u không ngng b cho mt giai on mi ha hn nhiu thng
trong khong thi gian hn 50 nm xây dng và li mi. Nm hc 2017-2018 ă khép li, di
phát trin, sáng ngày 08/9/2018, Trng HCT s lănh o ca ng y-Ban Giám hiu, s n
long trng t chc L Khai ging nm hc mi lc ca tp th thy cô giáo, viên chc, ngi
2018-2019.
lao ng và sinh viên, Trng HCT ă t
Trng HCT rt vinh d ón tip quư i nhiu thành tu quan trng trong công tác ào
biu i din Quân khu 9; B T lnh vùng 5 hi to, nghiên cu khoa hc, chuyn giao công
quân; Cc Chính tr Quân khu 9; V a phng ngh, t chc qun lư, xây dng c s vt cht,
3 y ban Dân tc; i din lănh o các tnh, trang thit b, hp tác quc t,... làm nn tng
thành BSCL; các giáo s, chuyên gia, i cho bc phát trin tip theo ca Trng trong
din ca các t chc nc ngoài ang ging nm hc mi 2018-2019.
dy, công tác, nghiên cu, hc tp ti Trng;
Hin nay, Trng HCT t chc ào to
i din lănh o các trng bn; quư i biu 98 ngành/chuyên ngành bc i hc vi trên
BN TIN I HC CN TH
1