HOT NG KHÁC
hin hn 130 tài nghiên cu khoa hc các công ngh thông tin, công nghip 4.0. Vn
cp, công b hn 400 bài báo trên các tp chí quan trng trc ht là xây dng các chng
trong nc và 130 bài báo trên các tp chí quc tŕnh ào to thích ng vi bin i khí hu, thu
t. ây là ngun thông tin có giá tr khoa hc và hút sinh viên quc t bng nhng chng tŕnh
ng dng tt cho các a phng. Trong ó, các c thù ca vùng BSCL; ng dng công ngh
ni dung nghiên cu có kh nng ng dng tt 4.0 trong qun tr môi trng, tn dng và phát
nh: Quan trc và ánh giá, d báo cht lng huy ti a c s vt cht c u t trang b
môi trng; X lư nc cp và nc thi bng t D án ODA. Bên cnh ó, Khoa cn phát huy
các k thut và công ngh khác nhau; X lư cht tinh thn liên kt hp tác vi các n v trong và
thi chn nuôi h gia ́nh bng biogas; Qun lư ngoài nc, xây dng các chng tŕnh bo v
tng hp tài nguyên nc; ng dng GIS, vin môi trng, ng phó bin i khí hu. Các hot
thám và công ngh cao trong qun lư tài nguyên ng ca Khoa luôn cn s ng hành ca cu
môi trng và sn xut nông nghip; Xây dng sinh viên, do ó, Khoa cn xây dng hi cu
k hoch và quy tŕnh bo tn a dng sinh hc; sinh viên vng mnh, óng góp cho chng
ánh giá dch v h sinh thái,...
tŕnh ào to, hp tác trong các d án nghiên
Nhng thành tu mà tp th viên chc, ngi cu, chuyn giao công ngh,...
lao ng ca Khoa MT&TNTN t c trong
Nhân bui l, Hiu trng Trng HCT
10 nm qua là nh s oàn kt ca tp th; s ă trân trng ghi nhn nhng n lc ht ḿnh
quan tâm ch o ca ng y và Ban Giám hiu trong thc hin nhim v ging dy, nghiên cu
Trng HCT; s h tr ca các n v trong và khoa hc và chuyn giao công ngh ca quư
ngoài trng; s phi hp, ng hành ca các thy, cô Khoa MT&TNTN, cm n cu sinh viên
th h cu sinh viên. Do ó, bui hp mt là c ă quan tâm, phi hp, h tr Khoa MT&TNTN
hi quư giá tp th Khoa bày t ḷng tri ân i cng nh Trng HCT trong sut thi gian
vi các th h thy và tṛ, nhng ngi ă cng qua. Hiu trng mong rng Khoa MT&TNTN
hin ht ḿnh, óng góp cho s phát trin và cng nh Trng HCT s tip tc nhn c
trng thành ca ngành MT&TNTN. Bui hp s ng h, ng hành ca các n v, t chc,
mt c̣n là c hi các th h thy và tṛ chia cá nhân nhm thc hin hin mc tiêu phát trin
s nhng kinh nghim, thành tu trong cuc vng mnh Trng HCT hng n mc tiêu
sng.
chung "Xây dng và phát trin BSCL ngày mt
Chia s nim vui vi các cu sinh viên, tp giàu mnh hn".
th cán b và sinh viên Khoa
MT&TNTN, GS.TS. Hà Thanh
Toàn, Hiu trng Trng HCT
ghi nhn và biu dng nhng
thành qu mà Khoa MT&TNTN
ă t c, ng thi chia s
nh hng phát trin ca Khoa
cng nh ca nhà trng trong
thi gian ti. Theo ó, mt s vn
ni bt cn c tp trung
thc hin nh: ng phó bin i
khí hu; y mnh công nghip
hóa, hin i hóa, x lư môi GS.TS. Hà Thanh Toàn tng hoa và quà nhm tri ân s óng góp ca lănh
trng, bo v TNTN; ng dng
o Khoa MT&TNTN qua các nhim k.
BN TIN I HC CN TH
19