HOT NG KHÁC
ThchinchocaBGiáodcvàào ra,cácemc̣ncphbinQuychcôngtác
to v t chc "Tun sinh hot công dân sinh viên, ch chính sách và chm sóc sc
hc sinh, sinh viên" trong các trng i khe, Quy ch qun lư sinh viên ni trú, ngoi
hc, cao ng, trung cp chuyên nghip, Trng trú; nhng vn cn lu ư trong quá tŕnh hc
HCT t chc "Tun sinh hot công dân hc tp, rèn luyn và chp hành quy nh ca Nhà
sinh, sinh viên" nm hc 2018-2019 t ngày trng.
30/7 n ngày 23/9/2018 nhm giúp sinh viên
Tun l sinh hot công dân hc sinh, sinh viên
nm bt nhng thông tin tng quan v Trng, u nm s trang b cho các em sinh viên khóa
phng hng nhim v nm hc 2018-2019 và c và khóa mi nhng kin thc cn thit, nhng
nhng thông tin cn thit trong quá tŕnh hc tp. thông tin b ích các em thêm t tin bc vào
nm hc mi ha hn nhiu thành
công mi. i vi tân sinh viên, các
Tun sinh hot công dân hc sinh,
bui sinh hot u khóa có ư ngha
sinh viên nm hc 2018-2019
rt thit thc, giúp nh hng cho
các em làm quen vi môi trng hc
Trung tâm Thông tin và Qun tr mng
PGS.TS. Trn Th Thanh Hin, Phó Hiu trng phát biu v t́nh h́nh phát trin Nhà trng và nhim v nm hc mi.
Các bui sinh hot ă giúp các em sinh viên tp mi, to tính c lp, ch ng và tinh thn
nm bt c t́nh h́nh phát trin Nhà trng trách nhim trong lp k hoch hc tp mt cách
và nhim v nm hc mi; công tác m bo hp lư, cân bng vi các hot ng rèn luyn,
an ninh chính tr, trt t an toàn; công tác pḥng vui chi gii trí. Qua ó, các em có cái nh́n tng
chng ti phm và t nn xă hi; phng pháp quan v Trng, nm rơ ni quy, quy ch hc
hc tp theo hc ch tín ch, xây dng k hoch tp, hiu c nhng vic các em cn thc hin,
hc tp toàn khóa, k hoch hc tp tng hc t ó giúp các em vt qua nhng b ng, bn
k và rèn luyn ca sinh viên; công tác oàn, khon và lo lng an tâm hn và t tin bt u
Hi và phong trào thanh niên trng hc. Ngoài nm hc mi.
20
BN TIN I HC CN TH