HOT NG KHÁC
Hi ngh Viên chc và
Ngi lao ng các n v
nm hc 2018-2019
Trung tâm Thông tin và Qun tr mng
PGS.TS. Trn Th Thanh Hin, Phó Hiu trng Nhà trng phát biu ch o ti Hi ngh VC&NL Khoa Công ngh.
T ngày 07 n ngày 17/9/2018, tt c các n v trc thuc Trng
HCT bao gm các n v ào to (khoa, vin), và các n v h tr ào
to (trung tâm, pḥng ban) t chc Hi ngh viên chc và ngi lao ng
(VC&NL) nm hc 2018-2019. ây là iu kin tiên quyt Nhà trng
tin hành Hi ngh i biu công chc, VC&NL nm hc 2018-2019 cp
trng vào tháng 10 ti.
HinghVC&NLctchcnhmbáocáotngkthotngca
n v trong nm hc 2017-2018 và ra k hoch công tác nm
hc 2018-2019. Thông qua báo cáo, các VC&NL tham gia óng
góp ư kin v kt qu thc hin nhim v trong nm qua, ánh giá nhng
vic ă làm c và nêu ra nhng tn ti, yu kém, ng thi trao i, tho
lun các phng hng, gii pháp hoàn thành tt hn nhim v chuyên
môn trong nm hc mi. Bên cnh ó, các n v cng tho lun góp ư cho
D tho báo cáo tng kt nm hc 2017-2018 và k hoch công tác nm
hc 2018-2019 ca Nhà trng. Ngoài ra, các n v cng tin hành bu
chn ra các i biu i din tham d Hi ngh công chc, VC&NL cp
Trng s din ra trong thi gian ti.
BN TIN I HC CN TH
21