GÓC SINH VIÊN
Hi m êm trng...!
Trn Diu My, sinh viên ngành Vn hc 2, khóa 43
Chiunay,nhngcnmaphùnckéo
dài ng ng, nm nào cng th c
n Trung thu là tri li ma, chúng tôi
bt u cho chuyn hành tŕnh ca ḿnh mang
hi m n vi nhng vùng quê. "Chuyn xe
nhân ái" ca Chi hi sinh viên Cái Nc-Phú
Tân, Trng HCT ă bt u ln bánh. Ni
chúng tôi t chân n là mái m Thiên Ân,
nm mt góc nh xa xôi ca thành ph Cn
Th, con ng dài, vng tanh và khúc khuu
di tit tri se se lnh càng làm chúng tôi
thêm hng thú cho chuyn i. n ni, t vào
mt tôi là mt gian nhà không quá ln nhng
nó cng bao bc cho hn 25 tr em c nh
và các em nh có hoàn cnh khó khn.
Khi nh́n thy chúng tôi n, các em ht
sc vui mng, ây các em rt ngoan và d
thng. Chúng tôi t chc các hot ng vui
chi, ca hát, phát quà bánh và tng cho các em nhng chic lng èn nh nhn do chúng tôi t tay
làm. Có nhng giây phút vô t́nh chúng tôi c sng li vi khong tri tui th ca chính ḿnh.
Nhng tháng ngày xa nhà, nhng nm Trung Thu n không c ngi quay qun bên gia ́nh,
chúng tôi cng ch mun ḿnh có th làm mt chút ǵ ó ư ngha, có th chia s nim vui và nhng
ǵ ḿnh có c cho nhng mnh i kém may mn hn. Tt c cng ch mong sao có th giúp
các em có c mt êm Trung Thu tht vui v và m áp, ch mong sao bàn tay này m có
th xoa du i phn nào ca ni au, ca nhng tháng ngày lnh giá mà các em ă phi tri qua.
Mái m Thiên Ân-mt mái nhà không quá ln nhng tht s m áp và tràn y t́nh thng, nm
sâu trong mt min quê là mnh t t́nh ang cht cha bao iu, ang nuôi dng và chp cánh
cho nhng gic m bay xa. Cm n s gp g này, cm n các em ă cho chúng tôi thy c
cuc i này c̣n nhiu iu tt p làm sao! Cm n v́ ă là mt phn màu ca cuc sng tô v
thêm cho thanh xuân, cho khong tri sinh viên ca mi anh, ch.
Ngoài tri ma ă tnh lúc nào không hay và cuc vui nào cng có hi kt, chúng tôi tr v trong
s im lng, có l v́ c̣n tic nui, có l v́ hôm nay mi th ng li quá nhiu cm xúc. Ni ây, tôi
c̣n có li ha vi mt cô bé có cùng tên, li ha mt ngày nào ó ch s tr li thm các em, rng
em s tht ngoan và hc gii, cô bé y phi bt tôi ngoéo tay cho bng c.
Trên ng tr v vô t́nh tôi li c̣n nh́n thy âu ó nhng a tr vn c̣n lang thang ngoài
ph vi xp vé s trên tay c măi khut xa và ch́m dn trong bóng ngi vi vă...!
BN TIN I HC CN TH
23