TIN NI BT
Chng tŕnh Tây Nam B, 49 tài/d án cp c nhng phn thng cao quư nh: Danh
B, 325 tài cp c s và 65 tài cùng d án hiu Chin s thi ua toàn quc ca Th tng
hp tác vi a phng/doanh nghip vi tng Chính ph cho mt cá nhân; danh hiu "Nhà giáo
kinh phí trên 62 t ng. ng thi, Trng ă nhân dân" ca Ch tch nc cho mt nhà giáo,
nghim thu a vào ng dng 177 tài NCKH, danh hiu "Nhà giáo u tú" cho 11 nhà giáo; C
trong ó có 01 tài cp Nhà nc, 14 tài thi ua ca B GG&T cho hai tp th, danh
cp B, 9 tài a phng và 153 tài cp c hiu tp th lao ng xut sc cho Trng và
s. Bên cnh ó, Trng ă xác lp h s ng 21 n v trc thuc Trng; danh hiu Chin
kư s hu trí tu cho 08 sáng kin, sáng ch.
s thi ua cp B cho 07 cá nhân, bng khen
Trng ă xây dng mi quan h hp tác vi cho 44 tp th và cá nhân. Ngoài ra, c̣n nhiu
trên 120 c quan, t chc quc t. Nm hc tp th và cá nhân ca Trng nhn c khen
qua, Trng ă ón tip gn 400 oàn vi trên thng t các c quan, ban ngành khác.
1.800 lt khách quc t n thm và làm vic.
Trong nm hc mi, Trng HCT tip tc
Trng hin có 12 d án hp tác quc t ang thc hin s mnh và vai tṛ ca ḿnh, cùng
hot ng vi tng kinh phí
khong 7,8 t ng. c bit,
Trng ang trin khai D án
Nâng cp Trng HCT s
dng vn vay ODA ca Chính
ph Nht Bn vi tng kinh phí
tng ng 105,9 triu USD,
ây s là nn tng phát trin
bn vng Trng HCT trong
tng lai.
Vi các thành tích t c
nêu trên, nhiu tp th và cá
nhân trong Trng ă nhn
GS.TS. Nguyn Thanh Phng, Ch tch Hi ng trng
trao danh hiu Chin s thi ua cp B cho các nhà giáo.
vi vic thc hin ch o ca Th tng "phn
u nm trong tp xp hng hàng u Châu Á
và ng trong tp 1.000 trng i hc xut sc
trên th gii vào nm 2025" và thc hin ch th
ca B GD&T v nhim v trng tâm ca nm
hc 2018-2019 là tip tc y mnh thc hin
t ch, nâng cao cht lng ào to và NCKH,
h tr khi nghip cho sinh viên; chun hóa,
tng cng hi nhp quc t và yêu cu ca
cuc cách mng công nghip 4.0; tng t l sinh
viên ra trng có vic làm phù hp vi chuyên
ngành ào to.
21 tp th thuc Trng HCT nhn danh hiu "Tp th lao ng xut sc" nm hc 2016-2017.
BN TIN I HC CN TH
3