GIÁO DC - ÀO TO
L Trao bng tt nghip t 3 nm 2018
Trung tâm Thông tin và Qun tr mng
T ngày 18 n 29/9/2018, ti Hi trng Rùa, Trng HCT t chc L trao bng tt nghip
t 3 nm 2018 cho sinh viên Trng. Trc ó, Trng HCT ă t chc trao bng tt nghip
t 1 (t ngày 04 n 06/4/2018) cho 1.609 và t 2 (t ngày 16 n 22/8/2018) cho 1.107 tân c
nhân và k s.
Trongt3nm2018,TrngHCT
vui mng trao bng tt nghip cho
4.216 tân c nhân và k s vi s
lng sinh viên tt nghip ca tng n v
nh sau: Khoa Khoa hc Xă hi và Nhân
vn (207), Khoa Thy sn (292), Khoa
Kinh t (658), Khoa Lut (522), Khoa Môi
trng và Tài nguyên Thiên nhiên (306),
Khoa Công ngh Thông tin và Truyn
thông (263), Khoa Công ngh (396), Khoa
Phát trin nông thôn (607), Khoa Khoa hc
T nhiên (238), Khoa Nông nghip và Sinh
hc ng dng (573), Vin Nghiên cu và
i din lănh o Nhà trng trao giy khen cho các tân c
Phát trin Công ngh Sinh hc (205), Vin
nhân và k s có thành tích hc tp xut sc.
Nghiên cu Phát trin ng bng sông Cu viên t loi Gii (chim t l 23,5%), 2.715 sinh
Long (92) và B môn Giáo dc th cht (48). viên t loi Khá (chim t l 64,4%) và 425 sinh
Theo kt qu xp loi hc tp, có 86 sinh viên viên t loi Trung b́nh (chim t l 10,1%).
t loi Xut sc (chim t l 2,0%), 990 sinh
4
BN TIN I HC CN TH