GIÁO DC - ÀO TO
Trng THPT Thc hành S phm-Trng HCT
khai ging nm hc 2018-2019
Trung tâm Thông tin và Qun tr mng
Sáng ngày 05/9/2018, Trng
THPT Thc hành S phm-
Trng HCT long trng t chc
L khai ging nm hc mi 2018-
2019. Tham d bui l có PGS.TS.
Trn Trung Tính, Phó Hiu trng
Trng HCT; i din lănh o
các khoa, vin, pḥng ban, trung
tâm trc thuc Trng HCT; Ban
Giám hiu, Ban i din Hi cha
m hc sinh cùng quư thy cô và
toàn th hc sinh Trng THPT
Thc hành S phm.
hot ng, Trng THPT Thc hành S phm
ă tng bc khng nh s phát trin bn
vng v cht lng ào to, gây c ḷng tin
chc chn cho c cng ng. Hc sinh trng
THPT Thc hành S phm va hc gii, ngoan
ngoăn, l phép va c rèn luyn nhng phm
cht t cách, o c nh sng hn nhiên mà
mnh m, t tin, im tnh, có chính kin, có th
min nhim trc nhng thói h tt xu. Giáo
viên, cán b, nhân viên nhà trng luôn hoàn
thành nhim v bng ḷng yêu ngh và trách
nhim cao, có tŕnh chuyên môn nghip v
áp ng tt yêu cu công vic.
PGS.TS. Trn Trung Tính, Phó Hiu trng Trng
Trong L Khai ging nm hc 2018-2019,
HCT phát biu ti L khai ging nm hc 2018-2019 thy và tṛ Trng THPT Thc hành S phm
N
caTrngTHPTThchànhSphm.
càng thêm t hào nh́n li nhng thành tích ă
gày 12/10/2011, Trng THPT Thc gt hái c trong nm hc qua. Trong ó, ni
hành S phm c thành lp vi mc bt là thành tích: Tuyn sinh u cp t im
ích tr thành mt trng THPT kiu chun là 39 (im cao nht trong h thng các
mu, cht lng cao thành ph Cn Th cng trng THPT không chuyên ca thành ph Cn
nh khu vc BSCL và c nc. Sau 6 nm Th, theo ó có 158 em c gia nhp ngôi nhà
6
BN TIN I HC CN TH