GIÁO DC - ÀO TO
ân cn nhc nh các em hc
sinh phi ra sc trau di, hiu
rơ bn thân và nh hng
c ngành ngh trong tng
lai, bên cnh phát trin các
k nng, c bit là kh nng
ngoi ng, làm nn tng cho
các em trên con ng hc tp
các bc cao hn và to cho
PGS.TS. Trn Vn Minh trao khen thng cho em Dip Gia Huy là th khoa các em s t tin, nng ng
trong k thi tuyn sinh vào lp 10 nm hc 2018-2019.
trong môi trng lao ng y
thân yêu mang tên Trng THPT Thc hành S
cnh tranh và hi nhp quc t.
phm); 100% hc sinh khi 12 tt nghip THPT Nhân bui l, Phó Hiu trng cng gi li cm
vi 157/159 hc sinh trúng tuyn nguyn vng n n Hi cha m hc sinh và các n v trung
1 vào i hc t t l cao 98,74%.
tâm, pḥng ban chc nng Trng HCT, các
c quan, doanh nghip ă ng hành, h tr
Phát biu ti L khai ging, PGS.TS. Trn Trng THPT Thc hành S phm gt hái
Trung Tính, Phó Hiu trng Trng HCT ă c nhng thành tích tt p nh ngày hôm
ghi nhn và ánh giá cao nhng thành tích xut nay. Phó Hiu trng tin tng rng Trng
sc ca thy và tṛ Trng THPT Thc hành S THPT Thc hành S phm s tip tc khng
phm trong thi gian qua. Nhng thành tích mà nh s phát trin bn vng v cht lng ào
Trng THPT Thc hành S phm t c to và gi vng nim tin ca cng ng.
ă óng góp không nh vào thành tích chung
ca Trng HCT. Phó Hiu trng khng nh
Trong din vn khai ging nm hc mi,
Trng HCT luôn dành s quan tâm n tng PGS.TS. Trn Vn Minh, Phó Trng Khoa
bc i, s phát trin ca Trng Thc hành S phm-Trng HCT, Hiu trng Trng
S phm, c bit trong thi gian ti Trng THPT Thc hành S phm nhn mnh: "Vi s
HCT tip tc to mi iu kin h tr Trng ng thun cao và quyt tâm mnh m ca c
Thc hành S phm thc hin mô h́nh trng tp th cùng hng ti li ích cng ng, bng
THPT cht lng cao. Qua ó, Phó Hiu trng ư thc trách nhim và ḷng t trng ca mi
giáo viên, mi hc sinh, nht nh Trng
Thc hành S phm s n lc, c gng
nhiu hn na vt qua nhng thách
thc, khó khn, hoàn thành tt nhim v
nm hc mi. Trng THPT Thc hành
S phm-HCT chc chn s là trng
cht lng cao, tip cn ng cp quc
t, góp phn quan trng ào to nên
nhng công dân u tú-ngun nhân lc
cht lng cao cho vùng BSCL và c
nc". Qua ó, Hiu trng kêu gi s
ng sc, ng ḷng ca tp th Trng
THPT Thc hành S phm, cùng hng
ti mc tiêu cao c này.
BN TIN I HC CN TH
7