I NI - I NGOI
Bà Ouidad Tebbaa và PGS.TS. Lê Vit Dng ct bng khánh thành.
các tng i hc Pháp ng, các c quan, t ng hoàn toàn phù hp vi mi quan tâm ca
chc Pháp ng trên th gii. Hin ti, Trng Nhà trng.
có mt Không gian Pháp, 02 b môn ting
i din lănh o Nhà trng, PGS.TS. Lê
Pháp và nhiu khoa có mi quan h hp tác Vit Dng ă gi li cm n chân thành n
vi các trng i hc Pháp và Pháp ng nh: AUF, c bit là Vn pḥng chi nhánh AUF và
Khoa Công ngh thông tin và Truyn thông, Trung tâm Pháp ng H tr Công ngh giáo dc
Khoa Thy sn, Khoa Công ngh, Khoa Lut, thuc AUF ă tích cc h tr Nhà trng thành
Khoa Môi trng và Tài nguyên thiên nhiên... lp Trung tâm. Phó Hiu trng cng mong
Mt trong nhng mi quan tâm hàng u ca mun s hp tác cht ch gia Trung tâm vi
Nhà trng hin nay là nâng cao cht lng các n v có liên quan trong trng và các n
ào to thông qua ci tin chng tŕnh theo v i tác s cho ra nhiu hot ng a dng,
hng mang tính thc t, chuyên nghip, tng thit thc, hiu qu cùng Nhà trng hng
cng hp tác quc t cng nh liên kt vi n mc tiêu chung là ào to ngun nhân lc
doanh nghip trong ào to, khuyn khích i cht lng phc v s phát trin kinh t xă hi
mi sáng to và khi nghip sinh viên, tng c vùng BSCL.
hi vic làm cho sinh viên sau khi ra trng.
Phó Hiu trng bày t nim vui mng v́ s
AUF là t chc a phng, h tr hp tác
ra i ca Trung tâm i mi và Hp tác Pháp và oàn kt gia các t chc i hc s dng
ngôn ng ging dy là ting Pháp.
T chc này ă t Vn pḥng
AUF khu vc Châu Á-Thái B́nh
Dng ti Hà Ni t nm 1993 vi
73 trng i hc thành viên thuc
12 quc gia trong khu vc. Trng
HCT là thành viên AUF ngay t
khi t chc này hin din ti Vit
Nam. T ó, hai bên ă có nhiu
hp tác sâu rng trong các lnh
vc ào to, nghiên cu khoa hc
và xut bn bng ting Pháp.
PGS.TS. Lê Vit Dng trao hoa và quà lu nim n bà Ouidad Tebbaa.
BN TIN I HC CN TH
9