D ÁN ODA
Hp Ban iu phi chung (JCC) ln th 2 v
D án H tr K thut và D án Nâng cp Trng HCT
Trung tâm Thông tin và Qun tr mng
TrongkhuônkhDánTngcngnng ó,phiênhptinhànhánhgiá,tholun,
lc Trng HCT tr thành c s giáo xut gii pháp tháo g nhng khó khn, vng
dc i hc xut sc v ào to, nghiên mc, ng thi, nh hng k hoch thc hin
cu khoa hc và chuyn giao công ngh, ngày D án trong thi gian ti.
14/12/2018, Trng HCT t chc phiên hp
Ban iu phi chung (JCC) ln th hai nhm
tng kt, ánh giá tin trin khai thc hin D
án H tr K thut và D án Nâng cp Trng
HCT, ng thi xut k hoch hot ng
ca D án trong nm 2019.
Tham d phiên hp có i din JICA, Vn
pḥng JICA Vit Nam, Vn pḥng i din JICA
ti thành ph H Chí Minh, C vn và iu phi
viên ca D án, các chuyên gia t vn ca D
án. V phía Trng HCT có các thành viên
Ban Giám hiu, Hi ng trng, Ban Qun lư
D án ODA; i din lănh o các n v trc
GS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiu trng Trng HCT phát biu
thuc, iu phi viên các lnh vc nông nghip,
khai mc phiên hp.
thy sn và môi trng. Phiên hp c̣n có s
Vi mc tiêu h tr thc hin D án Nâng cp
tham d ca chuyên gia V K hoch Tài chính, Trng HCT thành trng i hc xut sc,
B Giáo dc và ào to.
c quc t công nhn trong lnh vc nông
Ti phiên hp, các bên ă nghe gii thiu nghip, thy sn, môi trng và các lnh vc
tng quan v D án H tr K thut, D án liên quan, D án H tr K thut "Tng cng
Nâng cp Trng HCT; báo cáo v tin tŕnh nng lc Trng HCT thành trng xut sc
thc hin D án và k hoch sp ti. Trên c s v ào to, nghiên cu khoa hc và chuyn
10
BN TIN I HC CN TH