D ÁN ODA
and Integrated Management
of Coastal Aquaculture and
Fisheries), và Bin i khí
hu và Qun lư ng bng
(Climate Change and Delta
Management).
D án Nâng cp Trng
HCT s dng ngun vn
vay ODA ca chính ph Nht
Bn vi tng vn trên 100
triu USD và trin khai thc
hin t tháng 7 nm 2015
n tháng 12 nm 2022. D
án bao gm 05 hp phn
chính: (1) phát trin ngun
GS. Manabu Tsunoda, C vn trng D án báo cáo kt qu cuc hp JCC ln nhân lc, (2) thc hin các
th nht và thông tin tng quan v D án H tr k thut.
d án nghiên cu khoa hc,
giao công ngh" s dng vin tr không hoàn
li ca Chính ph Nht Bn c trin khai thc (3) xây dng c s vt cht (4) u t trang
hin t tháng 3 nm 2016. Các hp phn quan thit b và (5) dch v t vn.
trng ca D án H tr k thut là thc hin d
Nhng kt qu chính ca D án n thi
án nghiên cu chung kiu mu gia các nhà im hin ti nh: 27 ng viên Tin s và 3
nghiên cu ca Trng HCT và các trng ng viên Thc s ang hc tp ti Nht Bn;
i tác Nht Bn và tng cng nng lc ào 23 cán b ca Trng ă hoàn thành khóa ào
to nhm phát trin các chng tŕnh ào to to ngn hn v phân tích pḥng thí nghim
mi và kim nh cht lng chng tŕnh ào tiên tin; trin khai thc hin 36 chng tŕnh
to theo tiêu chun cht lng quc t.
nghiên cu; tip nhn thit b ca gói thu 2.1
Sau hn ba nm trin khai, D án H tr K cho pḥng thí nghim hin hu; cp nht thông
thut ă t c nhng kt qu chính nh: s k thut trang b cho các gói thu 2.2 và 2.3;
trin khai 04 tài nghiên cu chung kiu mu; chun b các tài liu phê duyt cn thit cho các
19 hc viên tham gia khóa ào
công tŕnh xây dng nm 2019...
to ngn hn v vn hành và
qun lư trang thit b; 8 hc viên
c ào to v qun lư; hn
75 chuyên gia Nht Bn tham
gia h tr ngn hn ti Trng
HCT và 3 chng tŕnh ào to
thc s bng ting Anh ă bt
u tuyn sinh gm: Bin i khí
hu và Nông nghip nhit i
bn vng (Climate Change and
Sustainable Tropical Agriculture),
Bin i khí hu và Qun lư
tng hp vùng ven bin v nuôi
trng thy sn (Climate Change
nh lu nim sau phiên hp.
BN TIN I HC CN TH
11