D ÁN ODA
Ngày 24/12/2018, Ban Qun lư D án Nâng cp Trng HCT t chc L m thu-phn H
s xut tài chính cho Gói thu 3-2 "Kim toán tài khon c bit cho nghiên cu" thuc D án
Nâng cp Trng HCT (Can Tho University Improvement Project). Tham d l có PGS.TS. Trn
Trung Tính, Phó Hiu trng, Giám c Ban Qun lư D án; i din nhà thu; i din lănh o
các pḥng ban trc thuc Trng cùng các thành viên Ban Qun lư D án.
toán AD, Công ty TNHH Kim
L M thu - phn H s xut toán ông Nam Á. Sau khi thm
tài chính gói thu 3-"Kim toán tài
nh, Ban Qun lư D án ă chn
ra nhà thu áp ng yêu cu k
khon c bit cho nghiên cu"
thut là Công ty TNHH Kim toán
Trung tâm Thông tin và Qun tr mng
Vit Úc.
Ti bui l, i din Ban Qun
lư D án ă công b Quyt nh
phê duyt danh sách nhà thu
áp ng yêu cu k thut ca gói
thu 3-2 và tin hành m H s
xut tài chính ca gói thu.
T chuyên gia ă tin hành kim
tra tính nguyên vn, m H s
xut tài chính và công b các
thông tin theo yêu cu nh: s
lng h s bn chính, bn sao,
giá d thu, th gim giá và các
T
tài liu kèm theo.
rc ó vào ngày 10/12/2018, Ban Qun
lư D án Nâng cp Trng HCT ă t
Gói thu 3-2 "Kim toán tài khon c bit
chc L m thu-phn H s xut k cho nghiên cu" là mt trong nhng gói thu
thut cho Gói thu 3-2. Theo ó, có 03 nhà thu nhn c s quan tâm ca nhà tài tr ca D
ă np h s theo úng quy nh gm: Công ty án-JICA. Sau khi m H s xut tài chính, T
TNHH Kim toán Vit Úc, Công ty TNHH Kim chuyên gia và T thm nh tip tc thc hin
chm thu trên tinh thn nghiêm túc, công
khai, minh bch, hot ng kim toán
c trin khai sau khi hp ng vi nhà
thu c kư kt và sm có báo cáo kim
toán gi n nhà tài tr.
PGS.TS. Trn Trung Tính, Phó Hiu trng, Giám c Ban
Qun lư D án Nâng cp Trng HCT và i din nhà thu kư
biên bn m H s.
12
BN TIN I HC CN TH