HOT NG KHÁC
Thm hi, giao lu vi B T lnh Vùng 5 Hi quân và
B T lnh Vùng Cnh sát bin 4
oàn Thanh niên
T ngày 07/12 n ngày 09/12/2018, oàn công tác ca Trng HCT vi s phi hp ca
Công oàn Trng, Pḥng Công tác Chính tr và oàn Thanh niên ă có chuyn thm hi, giao lu
vi B T lnh Vùng 5 Hi quân và B T lnh Vùng Cnh sát bin 4 ti huyn o Phú Quc, tnh
Kiên Giang. Tham gia cùng oàn công tác có GS.TS. Nguyn Thanh Phng, y viên Ban Thng
v ng y, Ch tch Hi ng Trng; lănh o các khoa, vin, trung tâm, pḥng ban trc thuc
Trng cùng các sinh viên là nhng cán b oàn Thanh niên-Hi Sinh viên tiêu biu.
BuigpmtgiaoàncôngtácTrngHCTviBTlnhVùngCnhsátbin4.
ây là hot ng c Nhà trng t thiêng liêng và cao c không ch ca riêng tng
chc hàng nm nhm th hin ḷng tri chin s mà là nhim v ca tng ngi dân
ân ca cán b, sinh viên Trng HCT Vit Nam.
i vi cán b, chin s ca hai
n v trong nhim v gi ǵn
ch quyn bin o phía Tây
Nam T quc. ng thi, thông
qua hot ng này, Nhà trng
mong mun cán b và sinh viên
có th thu hiu c nhng
khó khn, vt v ca cán b,
chin s hai n v trong vic
thc thi nhim v, qua ó càng
thêm yêu quê hng, t nc,
xem nhim v bo v ch quyn
bin o nói riêng và ch quyn
t nc nói chung là nhim v
Thm pḥng truyn thng B T lnh Vùng Cnh sát bin 4.
BN TIN I HC CN TH
13