HOT NG KHÁC
ă phi hp vi B T lnh
Vùng 5 Hi quân và B T lnh
Vùng Cnh sát bin 4 t chc
chng tŕnh giao lu vn ngh
ht sc ư ngha và c sc.
Chng tŕnh vn ngh vi ch
"Hát v bin o quê hng"
ă c phi hp t chc ti B
T lnh Vùng 5 Hi quân vào
ngày 07/12/2018 vi nhiu tit
mc ư ngha. Bên cnh ó, vào
ngày 08/12/2018 ti B T lnh
Vùng Cnh sát bin 4, chng
tŕnh giao lu vn ngh vi ch
GS.TS. Nguyn Thanh Phng, i din lănh o Trng HCT phát biu "T quc nh́n t bin" ă
ti bui giao lu
mang li nhiu cm xúc cho
Trong chuyn giao lu, thm hi ln này,
chin s, cán b ca n v.
Trng HCT ă phi hp vi hai n v t
Nhm h tr phn nào nhng khó khn trong
chc nhiu hot ng ư ngha nh: tuyên truyn iu kin ni hi o, Trng HCT ă gi tng
v bin o Tây Nam,
tp hun tin hc, k
thut trng trt, giao
lu
bóng
chuyn,
hng nghip cho các
chin s sp ra quân,
thm tàu cnh sát
bin và hi quân, thm
Pḥng truyn thng
các n v. Các hot
ng ă din ra trong
không khí m áp ngha
t́nh quân dân, th hin
c s oàn kt và
GS.TS. Nguyn Thanh Phng, Ch tch Hi ng trng tng quà lu nim cho B
gn bó mt thit gia
T lnh Vùng Cnh sát bin 4.
Trng HCT vi B T lnh Vùng 5 Hi quân nhiu phn quà ư ngha cho B T lnh Vùng
và B T lnh Vùng Cnh sát bin 4. Thông 5 Hi quân và B T lnh Vùng Cnh sát bin
qua các hot ng này, các chin s ca hai 4, oàn Thanh niên Trng HCT cng ă có
n v ă c tip thu nhiu kin thc b ích phn quà gi tng B T lnh Vùng 5 Hi quân
v nh hng ngh nghip, k thut trng trt là Công tŕnh Thanh niên tr giá 20.000.000.
hay tin hc. Song song ó, cán b, sinh viên
Trng HCT ă c thông tin v t́nh h́nh
Ti bui gp mt, nhân dp 20 nm thành lp
bin o, hiu c nhng khó khn vt v ca n v, i tá Phm Quang Oánh, Chính y
lc lng hi quân và cnh sát bin.
B T lnh Vùng Cnh sát bin 4 ă gii thiu
v truyn thng và nhng chin công ca cán
c bit, oàn công tác ca Trng HCT b, chin s n v sau 20 nm h́nh thành và
14
BN TIN I HC CN TH