HOT NG KHÁC
phát trin. i tá cng ă gi li cm n n phng dành cho tin tuyn, cán b và chin s
Trng HCT v́ nhng hot ng ư ngha, s B T lnh Vùng cnh sát bin 4 s luôn luôn
giúp tn t́nh i vi n v, là hu phng hoàn thành xut sc mi nhim v trong thi
vng chc góp phn cho n v thc hin tt gian ti.
nhim v bo v ch quyn bin o T quc.
Hot ng thm hi, giao lu vi B T lnh
V phía Trng HCT, GS.TS. Nguyn Thanh Vùng 5 Hi quân và B T lnh Vùng Cnh sát
Phng ă gi li chúc mng n B T lnh bin 4 kt thúc vào ngày 09/12/2018. Mc dù
Vùng Cnh sát bin 4 vi nhng thành tích chuyn công tác din ra ngn ngi nhng ă
ca n v trong 20 nm qua, ng thi bày tr thành mt k nim khó quên trong ḷng mi
t ḷng tri ân i vi nhng công lao mà cnh
sát bin Vit Nam nói chung và B T
lnh Vùng Cnh sát bin 4 nói riêng
trong công cuc xây dng và bo v T
quc. GS.TS. Nguyn Thanh Phng
tin tng rng cùng vi sc mnh tinh
thn ln lao kt tinh t tm ḷng ca hu
ngi. Tin rng s oàn kt gn bó gia
Trng HCT vi hai n v s măi bn
cht, Trng HCT s luôn là mt hu
phng vng chc nht, luôn hng
v ni hi o xa xôi, là mt phn sc
mnh giúp các anh chin s hi quân
và cnh sát bin vng vàng hn trong
nhim v xây dng và bo v T quc.
BN TIN I HC CN TH
15