HOT NG KHÁC
Thmhi,chúc
ngày
mng
thành
các
lp
n
Quân
vquân
i nhân
iNhân
dân V
K
it
nim
Nam
N
Pḥng Công tác Chính tr
hân dp K nim 74 nm thành lp Quân chin binh, oàn Thanh niên, Hi Sinh viên, các
i Nhân dân Vit Nam (22/12/1944- n v trc thuc và sinh viên ă n thm hi,
22/12/2018), ngày 18/12/2018, Trng chúc mng 03 n v quân i.
HCT ă t chc oàn công tác n thm hi,
Vào dp cui nm, nhân k nim ngày thành
chúc mng và giao lu vi các n v thuc lc lp Quân i Nhân dân Vit Nam, Trng HCT
lng v trang nhân dân óng quân trên a t chc oàn cán b, sinh viên i thm hi,
bàn thành ph Cn Th gm: B T lnh Quân chúc mng và giao lu vi các n v quân i
khu 9, Cc Chính tr Quân khu 9 và B Ch huy óng trên a bàn thành ph Cn Th. Ti các
Quân s thành ph Cn Th. oàn công tác do n v n thm, i din Nhà trng, GS.TS.
GS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiu trng dn u Hà Thanh Toàn ă gi li chúc mng n các
cùng i din lănh o Công oàn, Hi Cu n v nhân ngày thành lp Quân i Nhân dân
Vit Nam, ng thi bày t ḷng tri
ân ca tt c thy cô giáo, viên chc
và sinh viên Trng HCT n s
bo v an toàn, trn vn lănh th và
ch quyn t nc ca lc lng
v trang quân i. Trng HCT và
các n v lc lng v trang ă có
mi quan h tt p t rt lâu, c
minh chng qua l kư kt ngha,
hp tác gia HCT và Cc Chính
tr Quân khu 9 hn 30 nm. K tip
là nhng hot ng thm hi, giao
lu hàng nm gia Trng vi các
n v b i biên gii Tây Nam và
Thm hi và chúc mng B T lnh Quân khu 9.
nhng nm gn ây là giao lu kt
16
BN TIN I HC CN TH