HOT NG KHÁC
ngha gia Nhà trng và B T lnh Hi quân HCT gii thiu v tinh thn hc hi, siêng nng
Vùng 5, B T lnh Vùng Cnh sát bin 4. S và tn tâm, c bit nhng hc viên là b i
phi hp cht ch và giao lu, trao i thng xut ng có tinh thn k lut rt cao. Qua ó,
xuyên này ă giúp Nhà trng thc hin tt Hiu trng mong mun ây s là mt kênh gii
nhim v chuyên môn, ng thi nâng cao hiu thiu vic làm kt hp hc tp rt hiu qu và
qu trong công tác giáo dc lư tng, truyn hu ích mà Nhà trng và các n v quân i
thng và quc pḥng an ninh cho hc sinh, sinh cn y mnh hn na. GS.TS. Hà Thanh Toàn
viên Trng HCT.
bày t mong mun mi quan h gia Trng
HCT và các n v lc
lng v trang s ngày càng
phát trin tt p hn và cn
y mnh hn na s hp
tác toàn din trong thc hin
nhim v chuyên môn và trách
nhim ào to th h tr cho
vùng BSCL.
áp li s chân t́nh ca
Trng HCT, i din lănh
o B T lnh Quân khu 9,
Cc Chính tr Quân khu 9 và
B Ch huy Quân s thành ph
Cn Th gi li cm n chân
Thm hi và chúc mng Cc Chính tr Quân khu 9.
thành n tp th cán b, viên
Nhân dp này, GS.TS. Hà Thanh Toàn cng chc và sinh viên Trng HCT ă óng góp
chia s nhng kt qu áng mng v t́nh h́nh nhiu công sc cho trong vic h tr, xây dng
hc tp ca sinh viên, c bit là gn 400 sinh và phát trin lc lng v trang nhân dân ngày
viên là con em ca lc lng v trang. Nhng càng ln mnh trong thi gian qua.
kt qu tt p ca các t giao lu gia Nhà
trng và n v (trong các t giao lu này,
ging viên và sinh viên Trng HCT tp hun
cho cán b, chin s các n v v k nng ng
dng tin hc trong công tác; phng pháp trng
và chm sóc cây king, rau màu; phng pháp
nuôi cá, nuôi heo và gia cm, t vn hng
nghip cho các chin s chun b xut ng...)
góp phn tht cht t́nh oàn kt gia các n
v vi nhau hn. Hiu trng cng nhn mnh
kt qu rt kh quan sau khi HCT thí im
gii thiu các chin s mi xut ng và nhng
hc viên có nhu cu tham gia i hc tp, nâng
cao kh nng chuyên môn thông qua vic xut
khu lao ng kt hp hc tp ti Nht Bn và
Hàn Quc. Phía i tác ca hai nc Nht Bn
và Hàn Quc ánh giá cao nhng hc viên do Giao lu vn ngh gia Trng HCT vi Cc Chính tr
Quân khu 9.
BN TIN I HC CN TH
17