HOT NG KHÁC
Din tp phng án cha cháy và cu nn,
cu h ti HCT
Trung tâm Thông tin và Qun tr mng
Nhmthchinttcôngtácpḥngcháy T́nhhungginhcháyxyralúc14gi
và cha cháy (PCCC) theo qui nh ca ti Hi trng Ban Giám hiu (lu 1). Cht cháy
Lut Pḥng cháy và cha cháy; nâng ch yu là: bàn gh g, nha tng hp, thit
cao s phi hp ch huy v chin thut, k thut b in,... Nguyên nhân xy ra cháy là do s
cha cháy và cu nn, cu h gia lc lng c chp in, trong c s có nhiu cht d bt
cha cháy chuyên nghip vi
lc lng cha cháy c s,
ngày 07/12/2018, Trng HCT
phi hp vi Pḥng Cnh sát
PCCC, Công an thành ph Cn
Th t chc thc tp phng
án cha cháy và cu nn, cu
h ti khu vc Nhà iu hành
ca Trng.
Trc ó, lc lng Cnh sát
PCCC, Công an thành ph Cn
Th cùng Ban ch o PCCC và
cu nn, cu h Trng, i
Nâng xe thang cu nhng ngi b nn.
PCCC ca Trng, T PCCC ti Nhà iu hành
ă cùng ph bin cách pḥng cháy, trin khai cháy nên ám cháy phát trin nhanh bao trùm
các i h́nh cha cháy và quy tŕnh x lư cháy toàn b hi trng và có nguy c cháy lan ra
cho cán b ang làm vic ti Nhà iu hành.
xung quanh nu không cu cha kp thi. Ti
thi im xy ra cháy h thng báo cháy ca c
18
BN TIN I HC CN TH