TIN NI BT
Mng 27 nm ngày thành lp
Hi Cu chin binh Trng HCT
Trung tâm Thông tin và Qun tr mng
Ngày 22/12/2018, Hi Cu chin binh (CCB) Trng HCT t chc hp mt k nim 74 nm
ngày thành lp Quân i Nhân dân Vit Nam (22/12/1944-22/12/2018), 29 nm ngày quc pḥng
toàn dân, 29 nm ngày thành lp Hi CCB Vit Nam (06/12/1989-06/12/2017) và 27 nm ngày
thành lp Hi CCB Trng HCT.
ndbuihpmtcóidinHiCCB bitpháicôngtáctiTrungtâmGiáodcQuc
thành ph Cn Th (TPCT); i din pḥng và An ninh-Trng HCT cùng lănh o
lănh o Hi CCB các phng thuc và hi viên Hi CCB Trng.
qun Ninh Kiu, TPCT. V phía Trng HCT
Ti bui hp mt, các hi viên Hi CCB
có ng y-Ban Giám hiu, i din lănh o Trng HCT ă cùng ôn li truyn thng anh
các n v trc thuc, các ng chí s quan hùng ca Quân i Nhân dân Vit Nam, Hi
CCB Vit Nam, nhng thành tích, óng góp ca
Hi CCB Trng HCT và i ng s quan quân
i bit phái trong s nghip xây dng và phát
trin Nhà trng. ây là dp các CCB cùng
nhau im li các mc son trong lch s nc
nhà, t ó, phát huy truyn thng yêu nc,
biu dng sc mnh i oàn kt toàn dân,
quyt tâm ca toàn ng, toàn dân, toàn quân
trong s nghip xây dng và bo v T quc
trong thi k mi.
Trong thi gian qua, di s ch o ca
ng y-Ban Giám hiu Trng HCT, s phi
TS. Trn Vn La, Ch tch Hi CCB Trng HCT c din
hp ca Ban Chp hành Công oàn Trng,
vn ôn li truyn thng lch s ngày thành lp Quân i Nhân
dân Vit Nam, ngày quc pḥng toàn dân và ngày thành lp Hi
oàn Thanh niên, c bit là s quan tâm ca
CCB Vit Nam.
BN TIN I HC CN TH
1