HOT NG KHÁC
bm cha cháy ca ṭa nhà. Lc lng
ti ch cng ă tin hành gii cu và s
cu ngi b nn, di chuyn tài sn ra
khi khu vc cháy. Song song ó, lc
lng Cnh sát PCCC, Công an thành
ph Cn Th cng ă iu 02 xe cha
cháy, 02 xe thang, 01 xe bm chuyên
dng cùng các chin s cnh sát PCCC
phi hp vi lc lng cha cháy
c s trin khai i h́nh, nhanh chóng
s ang trong giai on bo tŕ, dn n
ám cháy phát trin ln bao trùm toàn
b c s. Thành viên i PCCC ca
Nhà iu hành có 26 ngi ang làm
vic ti các b phn. D kin ti thi
im xy ra cháy có khong 22 ngi
b nn cn c cu do nhim khói, khí
c t ám cháy sinh ra.
Khi t́nh hung gi nh cháy xy ra,
lc lng cha cháy ca ṭa nhà ă
tin hành thao tác báo ng, ct in
khu vc b cháy, gi in cho i PCCC Trng, dùng ṿi phun nc, nâng xe thang gii cu
Cnh sát PCCC (114) báo cháy. Các nhân viên nhng ngi b kt nhng tng trên ca ṭa
làm vic ti ṭa nhà theo hng dn ă nhanh nhà. Bnh vin a khoa Thành ph Cn Th ă
chóng i ng cu thang li thoát him di huy ng 01 xe cu thng, 04 nhân viên y t
chuyn ra ngoài an toàn trong thi gian sm tip nhn các nn nhân b thng, t chc s
nht. i PCCC s dng các phng tin cha cp cu. Sau gn 30 phút thc hin t́nh hung
cháy ti ch (b́nh CO , b́nh bt cha cháy AB), gi nh, ám cháy ă c khng ch và dp
2
h thng ng nc cha cháy ca ṭa nhà, x tt hoàn toàn, toàn b ngi b nn ă c
ng, lp ṿi phun, ni ng và m van x nc gii cu.
dp la ng thi vn hành h thng máy
BN TIN I HC CN TH
19