HOT NG KHÁC
L Vinh danh Viên chc và Ngi lao ng nm 2018
Trung tâm Thông tin và Qun tr mng
Ngày 13/12/2018, Công oàn
Trng HCT t chc l vinh danh
viên chc và ngi lao ng nm
2018 nhm tôn vinh "Mi thy, cô giáo
là tm gng o c, t hc và sáng
to" và viên chc, ngi lao ng
có nhiu óng góp cho Nhà trng.
Tham d l có PGS.TS. Trn Th
Thanh Hin, Bí th ng y, Phó Hiu
trng; Ông Lê Phi Hùng, Phó Bí th
thng trc ng y; ThS. Dng Th
Tuyn, Ch tch Công oàn Trng;
i din lănh o ng, chính quyn,
oàn th các n v trc thuc và quư
thy cô, viên chc, ngi lao ng PGS.TS. Trn Th Thanh Hin và ThS. Lê Phi Hùng, Phó Bí th thng trc
c vinh danh.
ng y trao biu trng cho 17 viên chc, ngi lao ng có nhiu óng
T
góp cho trng.
dp k nim 45 nm thành lp Trng c cách mng, o c ngh nghip, thng
HCT (31/3/1966-31/3/2011), Công oàn xuyên t hc nâng cao tŕnh chính tr, chuyên
ă xut lănh o Trng thc hin tôn môn, nghip v và sáng to trong các hot ng
vinh công chc, viên chc và ngi lao ng có giáo dc và qun lư giáo dc, góp phn i mi
nhiu óng góp cho Trng nhm ghi nhn và mnh m s nghip giáo dc-ào to, áp ng
tri ân s cng hin ca công chc, viên chc và yêu cu ngày càng cao ca ngành và ca xă
ngi lao ng cho s nghip xây dng và phát hi. Trên c s ó, Công oàn Trng HCT
trin ca Trng HCT. Sau 7 nm thc hin, ă thc hin vic vinh danh này mi hai nm
ă có 758 công chc, viên chc và ngi lao mt ln k t nm 2008. T khi phát ng n
ng nhn c s tôn vinh ca Trng. H́nh nay ă qua 5 ln thc hin, Công oàn Trng
thc tôn vinh này ă em li nhiu nim vui, s ă Vinh danh 163 thy, cô, cán b qun lư và
ng viên và là k nim áng trân trng ca Nhà viên chc.
Trng dành cho quư thy, cô.
Bui l nm nay ă vinh danh 17 viên chc,
Hot ng vinh danh thy, cô giáo, cán b ngi lao ng có nhiu óng góp cho trng
qun lư và viên chc theo cuc vn ng "Mi và 36 thy, cô giáo là tm gng o c t hc
thy, cô giáo là mt tm gng o c, t hc và sáng to. Biu trng vinh danh c xem
và sáng to" do Công oàn Giáo dc Vit Nam nh là mt du n, ghi nhn s cng hin ca
phát ng t nm 2008. Cuc vn ng này thy, cô giáo, viên chc và ngi lao ng cho
nhm giúp i ng nhà giáo, cán b qun lư giáo s nghip phát trin giáo dc ca ngành Giáo
dc và ngi lao ng trong ngành nhn thc dc nói chung và ca Trng HCT nói riêng.
sâu sc nhng ni dung c bn và ư ngha v Tin rng ây là mt món quà tinh thn quư báu
"tm gng o c, t hc và sáng to" trong dành tng quư thy cô, nhng tm gng sáng
hot ng giáo dc-ào to; to s chuyn bin v o c và tinh thn "t hc và sáng to"
mnh m trong i ng nhà giáo và cán b qun các th h àn em noi theo.
lư giáo dc v ư thc tu dng, rèn luyn o
20
BN TIN I HC CN TH