HOT NG KHÁC
Tng bng êm chung kt Hi thi tuyên truyn
pḥng chng ma túy, HIV/AIDS và thc hin
An toàn giao thông nm 2018
Trung tâm Thông tin và Qun tr mng
Vimcíchtiptcnângcaonhnthc hinAntoàngiaothôngnm2018.
trong oàn viên, thanh niên, hi viên v
Hi thi din ra t ngày 24/11/2018 n ngày
him ha, tính cht phc tp ca ma túy, 01/12/2018 vi hai ṿng thi là ṿng loi và ṿng
i dch HIV/AIDS, ư ngha, tm quan trng ca chung kt, xp hng. Ṿng loi ca Hi thi vi
công cuc pḥng chng ma túy, HIV/ADIS i các ni dung thi kin thc, v tranh c ng
vi s phát trin kinh t, xă hi ca thành ph và tṛ chi vn ng c din ra vào ngày
24/11/2018 thu hút 10 i tham gia. Các i
tham gia ṿng loi là các n v oàn-Hi trc
thuc oàn Thanh niên và Hi sinh viên Trng
HCT, trong mi i thi u có s kt hp gia
các n v oàn vi các n v Hi. ây là yu
t th hin s oàn kt, gn bó mt thit gia
oàn Thanh niên và Hi sinh viên trong các
hot ng.
Sau khi kt thúc ṿng loi, Ban t chc Hi thi
ă xác nh c 04 i xut sc nht bc và
ṿng chung kt, xp hng vào ngày 01/12/2018-
PGS.TS. Trn Trung Tính, Phó Hiu trng Nhà
trng, Trng Ban t chc Hi thi phát biu khai
Ngày th gii pḥng chng AIDS. n d
mc Ṿng chung kt, xp hng.
êm chung kt Hi thi có PGS.TS. Trn Trung
Cn Th nói riêng và c nc nói chung; ng Tính, Phó Hiu trng nhà trng, Trng Ban
thi, tuyên truyn, giáo dc ư thc ca oàn t chc Hi thi; i din các n v, pḥng ban
viên, thanh niên, hi viên Trng HCT trong trc thuc Trng HCT.
công tác m bo trt t an toàn giao thông qua
Bn i xut sc vào êm chung kt, xp
các ngh nh, ch th ca ng và Nhà nc; hng phi tri qua ba phn thi: phn thi kin
chp hành nghiêm ngt quy nh ca pháp lut
v tham gia giao thông ng b, c bit là
trên a bàn thành ph Cn Th nhm góp
phn gim thiu ti a tai nn giao thông, xây
dng vn hóa tham gia giao thông ca sinh viên
HCT; bên cnh ó, nhm to nên sân chi
lành mnh oàn viên, thanh niên, hi viên
Trng HCT có c hi gp g, giao lu, hc
hi, trao i kinh nghim trong hc tp cng nh
rèn luyn, to môi trng thu hút thanh niên
tham gia nhiu hn vào các hot ng oàn-
Hi, Trng HCT ă t chc Hi thi tuyên
truyn pḥng chng ma túy, HIV/AIDS và thc
Các i thi tr li câu hi trc nghim và t lun phn thi
th nht.
BN TIN I HC CN TH
21