HOT NG KHÁC
thc, phn thi thi trang t ch và phn thi x lư các ni dung c Ban t chc a ra cho các
t́nh hung. Khác vi Hi thi ca các nm trc, i d thi x lư trong êm chung kt u gn gi
trong phn thi kin thc ln này các i phi tri vi i sng sinh viên HCT, hng n nhng
qua 15 câu hi, trong ó có 10 câu trc nghim t́nh hung thc t ngay trong Nhà trng và
và 05 câu t lun. các câu hi trc nghim, xă hi. i din các i d thi ă có nhng t́nh
các i tr li bng cách gi bng áp án, c̣n hung x lư xut sc, mang li nhiu cm xúc
i vi các câu hi t lun, các i nhn chuông cho khán gi và cng truyn ti c nhng
giành quyn tr li trc trip.
thông ip mà Ban t chc yêu cu.
n vi ṿng chung kt, xp hng, các i
thi ă có s chun b chu áo, k lng t kin
thc cho n k nng, mang n cho êm chung
kt nhng màu sc riêng bit và giàu cm xúc.
Tuy vy, vi s làm vic tn t́nh, Ban giám
kho ca êm chung kt ă có nhng quyt
nh chính xác chn ra i xut sc nht.
Vi nhng màn th hin, d thi y thuyt phc,
liên quân oàn vin Nghiên cu và Phát trin
BSCL-oàn khoa Ngoi ng-LCHSV Cn Th
ă xut sc giành gii Nht. V Nh́ là liên quân
Phn thi thi trang t ch ca i 3.
oàn khoa Khoa hc T nhiên-oàn khoa Lut-
phn thi Thi trang t ch, các i d thi LCHSV Hu Giang. Liên quân oàn khoa Công
ti thiu 05 trang phc vi ch tuyên truyn ngh-LCHSV An Giang-LCHSV Vnh Long
v pḥng chng ma túy, HIV/AIDS và thc hin và liên quân oàn khoa Khoa hc Xă hi và
an toàn giao thông. Các i ă có nhng s Nhân vn-oàn khoa Môi trng và Tài nguyên
chun b chu áo, t m, mang n cho khán Thiên nhiên-LCHSV Kiên Giang cùng t gii
gi nhng màn tŕnh din p mt vi các b Ba.
trang phc t ch khéo léo, sáng to và không
Ngoài ra, vi s c v nhit t́nh và sôi
kém phn chuyên nghip. Ch vi nhng cht ng n t các c ng viên, Ban t chc
liu n gin, c s dng hàng ngày nh túi Hi thi cng ă trao gii c ng viên xut sc
nilon, giy,... Các i thi ă truyn ti thành công nht dành cho các c ng viên ca hai i t
nhng thông ip v pḥng chng ma túy, HIV/ hng Nht và Nh́.
AIDS, thc hin an toàn giao thông
qua các b trang phc c Ban giám
kho ánh giá cao.
Phn thi cui cùng mang tính quyt
nh c các khán gi trông ch nht
chính là x lư t́nh hung. Mi i thi
có mt i din d thi, trc tip x
lư nhng t́nh hung do Ban t chc
a ra. Các ni dung ca phn thi này
u tp trung n vic tuyên truyn v
tác hi ca ma túy, HIV/AIDS và cách
pḥng chng cng nh thc hin an
toàn giao thông ng b. c bit,
PGS.TS. Trn Trung Tính trao gii Nht và Nh́ cho i 2 và i 3.
22
BN TIN I HC CN TH