HOT NG KHÁC
Ngày 15/12/2018, Khoa Công ngh Thông tin và Truyn thông (CNTT&TT)-Trng HCT t
chc Ngày hi vic làm và khi nghip Công ngh thông tin nm 2018. Tham d Ngày hi, có i
din Ban Giám hiu Trng HCT; i din các công ty, doanh nghip trong lnh vc CNTT; cán
b, ging viên và khong 1.000 sinh viên ca Trng HCT và các trng i hc, cao ng trong
khu vc BSCL.
N
Ngày hi vic làm và khi nghip
gày hi vic làm và khi nghip
CNTT nhm to c hi ngh
Công ngh thông tin nm 2018
nghip cho sinh viên sau khi tt
Trung tâm Thông tin và Qun tr mng
nghip, tng kh nng t́m kim vic
làm cng nh trang b nhng k nng
cn thit và nh hng ngh nghip
cho sinh viên; t nn móng và tng
bc to lp mi quan h bn vng
gia Nhà trng-doanh nghip-c
quan truyn thông trong vic nâng
cao cht lng ào to, áp ng yêu
cu ca xă hi; to iu kin thun li
cho các doanh nghip có th la chn
c ngun nhân lc tt nht; là dp
Nhà trng và doanh nghip có c hi PGS.TS. Trn Trung Tính và TS. Nguyn Hu Ḥa, Trng Khoa
trao i thông tin vi nhau trong vn
CNTT&TT trao hoa thay li cm n n các công ty, doanh nghip
ào to và nhu cu ngun nhân lc.
tham gia Ngày hi.
Các hot ng chính ti Ngày hi nh: trao
các sut hc bng cho sinh viên chu khó, vn
lên trong hc tp; báo cáo chuyên v thc
trng khi nghip trong sinh viên, thách thc
và c hi; tham quan gian hàng, qung bá gii
thiu v công ty, doanh nghip, sn phm, dch
v; t vn gii thiu c hi thc tp; phng vn
tuyn dng vic làm bán thi gian và toàn thi
gian trc tip ti các gian hàng,...
Trao hc bng VNPT và TMA cho sinh viên.
BN TIN I HC CN TH
23