HOT NG KHÁC
Tp hun Cán b Hi Sinh viên - Ln II,
nm hc 2018-2019
Hi Sinh viên Trng
Nhmnângcaokinthcvàcácknng Ngoàivicchctpnhngkinthcc
công tác Hi cn thit cho i ng Cán bn trên lp th́ các hc viên c̣n c tham
b Hi và lc lng hi viên u tú, Ban quan và tri nghim hot ng thc t ti các
Th kư Hi Sinh viên Trng HCT ă t chc khu Di tích lch s trên a bàn thành ph Cn
thành công "Lp tp hun Cán b Hi Sinh viên Th. Ti ây, sinh viên c bit thêm nhiu
- Ln II, nm hc 2018-2019" t ngày 03 n kin thc v lch s, tinh thn chin u anh
ngày 08/12/2018, vi s tham gia ca hn 460 dng ca ông cha ta và tham gia các tṛ chi
hc viên.
tp th giúp rèn luyn k nng t chc hot
Thông qua Lp tp hun, hc viên s c ng ngoi khóa và làm vic nhóm.
trang b các kin thc v Ch th 05 ca B Chính
Thi gian tp hun dù không dài nhng cng
tr v y mnh hc tp và làm theo t tng, ng li nhiu k nim p trong ḷng các
o c, phong cách H Chí Minh; Ngh quyt hc viên. Qua ó giúp các Cán b Hi có thêm
kin thc và k nng, h tr cho
trong quá tŕnh công tác cng
nh phát trin t chc Hi Sinh
viên Trng HCT ngày càng
vng mnh. Hy vng rng các
hc viên s mang nhng ngun
sáng mi y sáng to và nng
ng n vi sinh viên, n vi
tui tr HCT, phong trào
sinh viên Trng phát trin trên
mt tm cao mi.
Tit mc tŕnh din dân v - kim tra cui khóa.
i hi oàn Thanh niên và Hi Sinh
viên các cp; trin khai phong trào
"Sinh viên 5 tt"; thông tin v hot
ng t vn, h tr và khi nghip
trong sinh viên Trng HCT;
hng dn phát trin ư tng thành
tài nghiên cu khoa hc; công tác
t chc ca Hi Sinh viên; thông tin
v Lut An ninh mng; hng dn
cách nm bt thông tin d lun trong
sinh viên, hi viên; k nng sinh hot
tp th; tp múa các bài dân v,...
Hc viên tham quan các di tích lch s ti thành ph Cn Th.
24
BN TIN I HC CN TH