TIN NI BT
Hi CCB TPCT, Hi CCB Trng HCT vi tinh
thn ng chí, ng i gn bó yêu thng ca
nhng ngi lính ă c th thách và rèn
luyn trong chin tranh, trong xây dng bo v
T quc, tip tc góp thêm trang s ca "Ngi
lính C H" trên mt trn khoa hc k thut. Hi
CCB Trng luôn phát huy bn cht và truyn
thng tt p ca anh B i C H, nêu cao
tinh thn trách nhim, oàn kt, xng áng là
lc lng ṇng ct, ch da áng tin cy ca
Nhà trng, quyt tâm chp hành nghiêm chnh
và thc hin các mc tiêu, nhim v mà Nhà
trng giao cho, thc hin tt ngh quyt mà TS. Trn Vn La trao Huy hiu và Quyt nh kt np
các k i hi Hi CCB Trng ă ra. Nhiu
Hi viên mi.
CCB không ngng phn u, rèn luyn trong th hin s phn u không ngng ca Hi viên
chuyên môn, nghip v, trong ó tham gia thc Hi CCB Trng trong vic phát huy truyn
hin nhiu tài, công tŕnh nghiên cu khoa thng tt p ca B i C H trong nhim
hc, bài báo ng trên các tp chí.
v mi, luôn ng hành và h tr tích cc các
Trong nm 2018, vi vic t c nhng hot ng ca CCB, ng y và Ban Giám hiu
thành tích ni bt, Hi CCB Trng và Chi hi Nhà trng nhm giáo dc truyn thng cách
CCB Pḥng T chc-Cán b c Ch tch mng, to dng nn tng vng chc trong t
UBND TPCT tng Bng khen. Bên cnh ó, tng, cách ngh hin i v ngi lính. Nhân
có 02 ng chí c b nhim chc danh Phó l k nim, Hi CCB Trng kêu gi toàn th
Giáo s, 01 ng chí nhn Huy hiu 30 nm tui CCB, công chc, viên chc, ngi lao ng và
ng, nhiu ng chí c khen thng, danh sinh viên toàn trng tích cc hng ng các
hiu thi ua các cp nh: Chin s thi ua cp phong trào gi ǵn an ninh quc pḥng, vng
B, Bng khen ca Th tng Chính ph, Bng vàng t tng chính tr, ng thi, không ngng
khen ca B trng B Giáo dc và ào to, n lc hc tp vn ti mc tiêu phát trin toàn
Bng khen ca Ch tch UBND TPCT và các din, bn vng và hp tác quc t trong thi i
a phng và Bng khen ca Ch tch CCB mi xây dng và phát trin Nhà trng ngày
TPCT...
càng vng mnh.
Nhân bui hp mt, Hi
CCB Trng HCT, Chi hi
CCB Pḥng T chc-Cán
b và /c Dng Anh Dng,
Chi hi trng Chi hi CCB
Khoa Công ngh Thông tin và
Truyn thông vinh d c Hi
CCB TPCT tng bng khen v́
ă có thành tích xut sc trong
phong trào thi ua CCB gng
mu nm 2018.
Nhng thành tích nêu trên
Các i biu chp nh lu nim.
2
BN TIN I HC CN TH