GIÁO DC - ÀO TO
L trao chng ch tt nghip lp ting Hàn
t 3 nm 2018
Trung tâm Thông tin và Qun tr mng
Sáng ngày 22/12/2018, Vin Vua Sejong Cn Th phi hp vi Trung tâm Hàn Quc hc-Trng
HCT t chc l phát chng ch tt nghip lp ting Hàn t 3 nm 2018. Tham d l có PGS.TS.
Nguyn Vơ Châu Ngân, Phó Giám c Trung tâm Hàn Quc hc, Phó trng Pḥng Hp tác quc
t-Trng HCT; GS. Kim Jae Chon, Trng i hc Wonkwang, Vin trng Vin Vua Sejong
Cn Th cùng giáo viên và hc viên lp ting Hàn.
VinVuaSejongcthànhlpngày cóimscaonhttrongkthicuikhóa.
17/8/2015 nhm mc tiêu y mnh s
Tham gia các lp ting Hàn không ch có sinh
hp tác gia Trng HCT vi các i viên, cán b và ging viên ca Trng HCT
tác Hàn Quc; gii thiu vn hóa Hàn Quc thông mà c̣n có nhiu hc viên n t các s, ban,
qua vic t chc các hot ng giao lu vn hóa ngành ca các tnh, thành vùng BSCL. ây là
Vit-Hàn; ging dy ting Hàn/ting Vit cho i ng công chc làm vic ti nhng n v
các i tng có nhu cu hc tp, nghiên cu, ang có nhng mi quan h công tác vi các
làm vic và nh c ti Hàn Quc/Vit Nam... i tác Hàn Quc. Do ó, vic giao tip c
Hc viên ca tt c các lp ting Hàn u c bng ngôn ng ting Hàn s to c hi giao lu,
hc trc tip vi i ng giáo viên ngi Hàn hp tác, tng cng s hiu bit vi các i
do Vin Vua Sejong gii thiu sang ging dy. tác, t ó giúp thc hin tt hn công vic c
Bên cnh vic ging dy ngôn ng, các giáo giao, góp phn phát trin mi quan h tt p
viên bn x cng gii thiu v nhng nét vn gia hai t nc.
hóa c sc thông qua nhiu hot ng
ngoi khóa nh t chc lp âm nhc-
nhc c, ngày m thc Hàn Quc, thi
hùng bin ting Hàn...
ây là khóa hc ting Hàn ln th
8 c Vin Vua Sejong t chc ti
Trng HCT. Khóa hc din ra t ngày
03/10/2017 n ngày 16/12/2018 c
t chc thành 4 lp s cp cn bn và 1
lp giao tip. Sau hn 11 tun hc tp,
76 hc viên ă hoàn thành khóa hc và
c nhn chng ch tt nghip sau khi
tham gia k thi vi 04 k nng nghe, nói,
c, vit. Ti bui l, Ban t chc ă tin
GS. Kim Jae Chon trao chng ch cho hc viên.
hành trao thng cho 04 hc viên u tú
BN TIN I HC CN TH
3