KHOA HC CÔNG NGH
Hi tho Khoa hc Quc gia nm 2018 "Phát trin kinh t và Kinh doanh
Vit Nam trong bi cnh toàn cu hóa"
Trung tâm Thông tin và Qun tr mng
Nhmtoiukinchocác lcTháiLanvàngdngcho vc thng mi-dch v trong
nhà khoa hc trao i và Vit Nam" và "nh hng ca s phát trin kinh t xă hi vùng
m rng mng li hp trách nhim xă hi ca doanh BSCL. Hiu trng mong mun
tác nghiên cu trong lnh vc kinh nghip i vi tài sn thng hiu nhng trao i, tho lun ti Hi
t và kinh doanh trong bi cnh và hiu qu tài chính: Trng hp tho s góp phn t́m ra các gii
toàn cu hóa, ngày 21/12/2018, ca các ngân hàng thng mi pháp nhm phát trin lnh vc
Trng HCT phi hp cùng BSCL". Hai tiu ban vi 14 tham kinh t và kinh doanh trong bi
các trng i hc: Kinh t Lut- lun xoay quanh các ch : Kinh cnh toàn cu hóa. GS.TS. Hà
i hc quc gia Thành ph H t nông nghip và phát trin nông Thanh Toàn cng chia s, ta lc
Chí Minh, Cu Long, Nam Cn thôn; Phát trin kinh t và gim ti mt thành ph ang trên à
Th; Hc vin Chính tr khu vc nghèo; Kinh t và tài nguyên môi phát trin mnh và là trung tâm
IV và C quan thng trc phía trng; Tài chính-Ngân hàng; ca vùng BSCL, Trng HCT
Nam-Tp chí Cng sn t chc Kinh doanh quc t; Phát trin du là trng i hc trng im có
Hi tho khoa hc quc gia nm lch và dch v; Trách nhim xă uy tín, cht lng, óng vai tṛ
2018 vi ch "Phát trin kinh hi ca doanh nghip; Các vn quan trng trong ào to ngun
t và Kinh doanh Vit Nam qun tr doanh nghip; Phát nhân lc, nghiên cu khoa hc và
trong bi cnh toàn cu hóa" ti trin th trng cho nông sn, chuyn giao công ngh phc v
Hi trng Khoa Kinh t-Trng thy sn; Kinh t chính tr. Ban t s phát trin kinh t xă hi vùng
HCT. Hi tho có s tham d chc Hi tho ă nhn c 50 BSCL vi lc lng cán b,
ca các nhà qun lư, nhà khoa bài tham lun ca trên 90 tác gi ging viên gn 1.900 ngi, ào
hc t các c quan, s, ngành, n t nhiu trng i hc trong to hn 50.000 sinh viên, trong
vin, trng trong và ngoài khu c nc. Thông qua phn bin, ó hn 3.000 hc viên cao hc và
vc BSCL.
có 29 bài c chn ng trong nghiên cu sinh. Trng HCT
Hi tho ă din ra phiên toàn k yu ca Hi tho.
cam kt tp trung mi ngun lc,
th vi hai báo cáo chính v "S
bên cnh ó Nhà trng mong
Phát biu ti bui l, GS.TS.
di dào v ngun nhân
mun s phi hp, liên kt ca
Hà Thanh Toàn, Hiu trng các c quan, vin, trng cho s
Trng HCT nhn mnh vai tṛ phát trin bn vng BSCL.
ca khu
4
BN TIN I HC CN TH