I NI - I NGOI
i s Argentina ti
Vit Nam n thm Trng
Trung tâm Thông tin và Qun tr mng
Sáng ngày 06/12/2018, Trng HCT ă có bui tip ón và làm vic vi ngài Juan Valle
Raleigh, i s Argentina ti Vit Nam. Tip ngài i s có GS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiu trng;
PGS.TS. Lê Vit Dng, Phó Hiu trng cùng i din lănh o các n v trc thuc gm: Khoa
Nông nghip, Khoa Thy sn, Khoa Môi trng và Tài nguyên thiên nhiên, Pḥng Hp tác Quc t.
Trongkhôngkhíthânmt,idinlănh HCTcbitnlàmttrngihctrng
o Trng HCT, GS.TS. Hà Thanh im ca Vit Nam, là trung tâm ào to, nghiên
Toàn, Hiu trng Nhà trng ă gi li cu khoa hc và chuyn giao công ngh ca
chào mng nng nhit n ngài i s, ng vùng. Thông qua vic t́m hiu, trao i thông
thi gii thiu thông tin tng quan v Trng tin vi Nhà trng, ngài i s mong mun to
HCT, nhng im ni bt trong các hot ng s gn kt, xây dng mi quan h hp tác gia
ào to, nghiên cu khoa hc, c bit các d Trng HCT vi các i tác t Argentina trong
án hp tác quc t nhm phát trin các lnh vc các hot ng nghiên cu nhm phát trin lnh
th mnh ca Trng nh nông nghip, thy vc nông nghip, nht là trng cây n trái nhit
sn và môi trng.
i Argentina.
Nhân chuyn thm Trng HCT, ngài i
Sau bui gp g lănh o Trng HCT,
s bày t mong mun t́m hiu v BSCL, vùng ngài i s ă i thm Khoa Nông nghip nhm
phát trin mnh v nông nghip, c bit v cây t́m hiu thêm v thc t các hot ng nghiên
n trái nhit i. Ngài i s chia s Trng cu ti Khoa.
BN TIN I HC CN TH
5