I NI - I NGOI
Hi tho "Sau mt nm thc hin Ngh quyt 120/NQ-CP v
phát trin bn vng BSCL thích ng vi bin i khí hu"
Trung tâm Thông tin và Qun tr mng
Nhmgópphnt́mgiiphápthchinhiu TiHitho,idinlănhocáctnh,thành
qu Ngh quyt 120/NQ-CP ca Chính vùng BSCL, các chuyên gia, nhà nghiên cu
ph v Phát trin bn vng BSCL thích ă phân tích nhng vic ă làm c, cha làm
ng vi bin i khí hu (c ban hành ngày c và xut gii pháp thc hin hiu qu
17/11/2017, liên quan ti gn 30 b, ngành và Ngh quyt 120/NQ-CP. Trng HCT cùng
các tnh, thành vùng BSCL), ngày 14/12/2018, Ban biên tp Thi báo Kinh t Sài G̣n ghi nhn
Trng HCT phi hp vi Thi báo Kinh t tt c nhng ư kin óng góp ti Hi tho. Bên
Sài G̣n (Saigon Times Group) t chc hi tho cnh ó, Trng HCT s tóm tt báo cáo kt
"Sau mt nm thc hin Ngh quyt 120/NQ-CP qu thc hin Ngh quyt 120/NQ-CP ca Chính
v phát trin bn vng BSCL thích ng vi ph xut tŕnh Th tng, th hin cam
bin i khí hu" ti Hi trng Ban Giám hiu, kt ca Nhà trng trong công tác trin khai và
Nhà iu hành, Trng HCT.
thc hin hiu qu Ngh Quyt 120 ca Chính
ph nh mong i ca Th tng.
BSCL là vùng có v trí rt quan trng trong
phát trin kinh t-xă hi ca c nc, óng góp
hn 95% lng go xut khu, 70% sn lng
trái cây và trên 74,6% sn lng thy sn nuôi
trng ca quc gia. Vùng BSCL có khong 19
triu dân, chim 20% dân s c nc và din
tích trên 40 ngàn km
2 khong 12% din tích c
nc, óng góp 18% cho GDP quc gia. Trong
bi cnh hi nhp kinh t th gii, BSCL có
nhiu c hi phát trin nhng cng ang i
mt vi nhiu thách thc do ây là vùng t
GS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiu trng Trng HCT phát biu
chu nh hng nhiu nht bi s thay i ca
khai mc Hi tho.
t nhiên. Bin i khí hu và nc bin dâng
6
BN TIN I HC CN TH