I NI - I NGOI
din ra nhanh hn d báo, gây ra nhiu hin quc t công nhn trong lnh vc nông nghip,
tng thi tit cc oan, nh hng n sinh thy sn, môi trng và các lnh vc liên quan,
k và i sng ca ngi dân, ̣i hi phi có góp phn phát trin kinh t-xă hi, thích ng vi
nhng gii pháp toàn din, lâu
dài, cp bách phát trin bn
vng BSCL.
Trong chuyn công tác
thm và làm vic vi Trng
HCT vào ngày 10/8/2018,
Th tng Nguyn Xuân Phúc
có mong mun rng Trng
HCT là c s nghiên cu,
xut ch trng, gii pháp thc
hin Ngh quyt 120 ca Chính
ph v phát trin BSCL thích
ng vi bin i khí hu. Th
tng nhn mnh: "Chính ph PGS.TS Lê Vit Dng, Phó Hiu trng Trng HCT kin ngh v chính
sách thc hin NQ 120/CP ca Trng.
a ra chính sách, nhng hn
ai ht, sinh viên, ging viên trong trng chính
là mt c quan nghiên cu thc hin Ngh quyt bin i khí hu, bo v môi trng, gia tng
này vi nhng sáng kin v lư lun, thc tin giá tr nông nghip và thy sn vùng BSCL.
xut vi Th tng và các b ngành".
D án s dng ngun vn vay ODA ca chính
ph Nht Bn vi tng vn trên 100 triu USD
Phát biu ti Hi tho, GS.TS. Hà Thanh và trin khai thc hin t tháng 7 nm 2015 n
Toàn, Hiu trng Trng HCT phát biu tháng 12 nm 2022. Trong khuôn kh D án,
"Trng i hc Cn Th cam kt ng hành Hp phn "Thc hin các d án nghiên cu"
vi các tnh, thành vùng BSCL và sn sàng làm ă trin khai 36 tài vi tng kinh phí trên 85
u mi trong công
t ng. Kt qu thc
cuc phát trin
hin c k vng s
vùng, thích ng vi
góp phn gii quyt
Bin i khí hu.
các vn do bin i
Hiu trng chia s
khí hu gây ra i vi
Trng HCT nhn
ngành nông nghip và
thc c trách
thy sn, thích ng
nhim trong ào
vi bin i khí hu,
to, nghiên cu và
bo v môi trng,
chuyn giao công
gia tng giá tr nông
ngh cng nh là
nghip và thy sn
u mi thông tin
vùng BSCL. Qua
khoa hc phc v
ó, Hiu trng mong
phát trin kinh t
Ông Nguyn Hu Lp, Phó Ch tch UBND Tnh Bn Tre tham mun các a phng
vùng BSCL. Hin
lun v vic Bn Tre thc hin NQ 120/CP và kin ngh chính s cùng ng hành
sách thc hin.
nay, trng ang
vi Nhà trng trong
trin khai thc hin D án "Nâng cp Trng gii quyt các vn ca vùng.
HCT" thành trng i hc xut sc, c
BN TIN I HC CN TH
7