I NI - I NGOI
C
Khánh thành Trung tâm i mi
quan Hp tác i hc
và Hp tác Pháp ng
Pháp ng (AUF) là mt
i tác lâu nm ca
Trung tâm Thông tin và Qun tr mng
Trng HCT. Nhiu hot ng
hp tác trong thi gian qua
ă óng góp thit thc vào s
phát trin ca Nhà trng. Minh
chng cho mi quan h hp
tác tt p gia hai bên là vic
thành lp Trung tâm i mi và
Hp tác Pháp ng, t ti Lu 6,
Nhà iu hành, Trng HCT.
Ngày 15/12/2018, L Khánh
thành Trung tâm ă din ra ti
Hi trng 2, Nhà iu hành,
Trng HCT. Tham d l có
bà Ouidad Tebbaa, Giám c
PGS.TS. Lê Vit Dng, Phó Hiu trng Nhà trng phát biu.
Vn pḥng AUF khu vc Châu
Vi s tham vn ca các doanh nghip, nhà
Á-Thái B́nh Dng; ông Nguyn Tn i, tuyn dng, ging viên, cn c trên bi cnh ào
Trng Vn pḥng chi nhánh AUF ti thành ph to và nhu cu ca sinh viên, Trung tâm d kin
H Chí Minh; các công ty, i tác ca trng. V trin khai các hot ng: bi dng vn hóa và
phía Trng HCT có PGS.TS. Lê Vit Dng, tinh thn khi nghip cho sinh viên (gm: hi
Phó Hiu trng; i din lănh o các n v tho trao i v các c hi khi nghip i vi
trc thuc; cán b, ging viên và sinh viên t sinh viên ting Pháp; kêu gi các ư tng khi
các n v có ào to ting Pháp.
nghip t sinh viên; tp hun, h tr cho sinh
viên trong vic c th hóa và thc thi ư tng
Sau mt nm tho lun, phi hp gia Nhà khi nghip); chun b hành trang ngh nghip
trng và AUF, Trung tâm i mi và Hp cn thit cho sinh viên trc khi ra trng, giúp
tác Pháp ng ă ra i vi s h tr toàn b ci thin kh nng t́m vic sau khi tt nghip (t
trang thit b ca AUF, tng ng gn 440 chc các bui giao lu vi chuyên gia, nhng
triu ng. Trung tâm i mi và Hp tác Pháp ngi thành công nh hng ngh nghip,
ng có nhim v chính là phát trin vn hóa truyn la cho sinh viên; t chc các lp tp
khi nghip sinh viên và c bit là to mi hun k nng t́m vic, k nng làm vic chuyên
quan h vi doanh nghip nhm nâng cao cht nghip trong lnh vc du lch, nhà hàng, khách
lng, tính hp dn các chng tŕnh ào to sn; t chc hi ch vic làm Pháp ng; t chc
và kh nng làm vic, to c hi vic làm sau cho sinh viên thc tp ti các công ty du lch
khi ra trng. úng nh tên gi, Trung tâm là i tác; t chc các cuc thi v k nng ngh
mt không gian mi m, hin i, là ni th hin nghip; cùng vi các công ty du lch i tác giúp
tinh thn nng ng, khuyn khích s giao lu, sinh viên thc hin các d án nghiên cu hay
hp tác và t duy sáng to dành cho mi cán khi nghip).
b, ging viên, sinh viên và i tác ca Trng
HCT. Ngoài ra, Trung tâm c̣n óng vai tṛ
Phát biu ti bui l, PGS.TS. Lê Vit Dng,
u mi trong vic phát trin các d án hp tác Phó Hiu trng Nhà trng chia s Trng
Pháp ng ti Trng HCT.
HCT hp tác y vi i tác pháp ng ti
Vit Nam và có nhiu chng tŕnh hp tác vi
8
BN TIN I HC CN TH