Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí

I. QUY TRÌNH XUẤT BẢN TẠP CHÍ

1. CƠ SỞ THỰC HIỆN

1.1. Mục đích, phạm vi áp dụng

a. Mục đích: Quy định thủ tục và trình tự các bước tiếp nhận, thẩm định và duyệt bài gửi đăng trên Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ.

b. Phạm vi áp dụng: Cán bộ, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên của Trường và các trường, viện nghiên cứu, các cơ quan trong nước và ngoài nước.

1.2. Văn bản áp dụng

a. Giấy phép hoạt động động báo in số 200/GP.BTTTT ngày 29 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

b. Quyết định số 1623/QĐ-ĐHCT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường ĐHCT về việc Ban hành Quy định về xuất bản Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ số định kỳ.

c. Quyết định số 633/QĐ-ĐHCT ngày 01 tháng 02 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường ĐHCT về việc Thành lập Hội đồng biên tập Tạp chí Khoa học số định kỳ Trường Đại học Cần Thơ.

d. Các văn bản có liên quan đến công tác xuất bản Tạp chí Khoa học Trường ĐHCT.

1.3. Giải thích từ ngữ và chữ viết tắt

TG: Tác giả gởi bài đăng trên Tạp chí; CBTĐ: Cán bộ thẩm định; BBT: Ban biên tập; TTB: Trưởng tiểu ban thẩm định chuyên đề theo lĩnh vực; TBT: Tổng biên tập Tạp chí; P.TBT: Phó Tổng biên tâp Tạp chí; TKTS: Thư ký Tòa soạn.

2. NỘI DUNG QUY TRÌNH

2.1. Thành phần hồ sơ

a. Bài viết gửi đăng Tạp chí thỏa các yêu cầu: (i) chưa gửi đăng hoặc xuất bản trên các tạp chí hay các hình thức xuất bản chính thức khác; hoặc chỉ gửi cho các tạp chí hay các hình thức xuất bản khác khi có kết luận từ chối bài viết của Ban biên tập; (ii) gửi bằng hình thức trực tuyến (online), tập tin MS. word; (iii) bài tổng quan không quá 30 trang, bài báo khoa học không quá 16 trang và bài thông báo khoa học không quá 8 trang khổ A4, dòng đôi, kiểu chữ (font) Times New Roman, kích thước 12; (iv) Bài viết phải có các phần (1) tên bài viết, tên của tác giả (hay nhóm tác giả), địa chỉ các tác giả, địa chỉ tác giả chịu trách nhiệm về bài viết (địa chỉ gởi thư, email và điện thoại); (2) tóm tắt bài viết bằng Việt và Anh khoảng 200-250 từ; (3) giới thiệu bài viết; (4) vật liệu và phương pháp nghiên cứu; (5) kết quả; (6) thảo luận (có thể kết hợp giữa kết quả và thảo luận); (7) kết luận; (8) lời cảm tạ (nếu có); và (9) tài liệu tham khảo.

b. Bài viết phải được đánh số như sau: 1, sau đó 1.1, 1.1.1; 1.2, ... Các phần không cần đánh số gồm tóm tắt/abstract, lời cảm tạ (nếu có), tài liệu tham khảo.

2.2. Thời gian xử lý: Thời gian từ khi gửi bài đến xuất bản phụ thuộc vào các yêu tố: như thời gian thẩm định, thời gian hiệu chỉnh của TG (có thể thực hiện nhiều lần); các tiêu chí chọn xuất bản (xem chi tiết trên lưu đồ).

2.3. Trả kết quả

a. Thông báo TG bài viết được đăng hoặc từ chối đăng.

b. Bài viết được đăng thể hiện qua hai hình thức trực tuyến và bản in.

II. LƯU ĐỒ

Quy trình xuất bản bài báo khoa họcQuy trình xuất bản bài báo khoa học

 

CÁC ẤN PHẨM


 
 
Vui lòng chờ...