Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí quốc tế 2020
Số tạp chí 5(2020) Trang: 724-732
Tạp chí: Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal
Số tạp chí 9(2020) Trang: 338-343
Tạp chí: International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering
Số tạp chí 65(2020) Trang: 165-172
Tạp chí: Journal of the Faculty of Agriculture, Kyushu University
Số tạp chí 11(2020) Trang: 686-693
Tạp chí: International Journal of Advanced Computer Science and Applications(IJACSA)
Số tạp chí Phan Cong VinhAbdur Rakib(2020) Trang: 192-202
Tạp chí: Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering book series
Số tạp chí 343(2020) Trang: 31-43
Tạp chí: Context-Aware Systems and Applications, and Nature of Computation and Communication
Số tạp chí LNICST 343(2020) Trang: 203-215
Tạp chí: Context-Aware Systems and Applications, and Nature of Computation and Communication


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...