Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Kỷ yếu hội nghị quốc tế 2019
Số tạp chí (2019) Trang: 262-272
Tạp chí: Sustainable Development and the Roles Universities in the Fourth Industrial Revolution
Số tạp chí 2(2019) Trang: 423-436
Tạp chí: Proceedings of the first international Conference in Economics & Business, Khoa Kinh tế, 06/12/2019
Số tạp chí (2019) Trang: 66-78
Tạp chí: DEPISA and Professional Learning in the 21st century
Số tạp chí (2019) Trang: 110-114
Tạp chí: International Conference on Natural Language Processing and Information Retrieval, Tokushima, Japan, June 28-30, 2019
Số tạp chí (2019) Trang: 186-196
Tạp chí: International Conference on Computer Science, Applied Mathematics and Applications
Số tạp chí (2019) Trang: 346-357
Tạp chí: International Conference on Computer Science, Applied Mathematics and Applications
Số tạp chí (2019) Trang: 1527-1530
Tạp chí: IEEE International Conference On Machine Learning And Applications
Số tạp chí (2019) Trang: 1-7
Tạp chí: 7th International Conference on Euro Asia Civil Engineering Forum 30 September to 2 October 2019, Stuttgart, Germany
Số tạp chí (2019) Trang: 10-23
Tạp chí: The 15th International Conference on Language, Education, Humanities and Innovation 2019, London, 26-27 October
Số tạp chí (2019) Trang: 494-501
Tạp chí: Proc. the 12th Fundamental and Applied IT Research - FAIR'2019
Số tạp chí (2019) Trang: 255
Tạp chí: Văn hóa sông nước Đông Nam Á bảo tồn và phát triển
Số tạp chí (2019) Trang: 337
Tạp chí: Văn hóa sông nước Đông Nam Á bảo tồn và phát triển
Số tạp chí (2019) Trang: 74-85
Tạp chí: 1st International Conference on Innovation of Teacher Education; Đại học Quốc gia Hà Nội, tháng 11/2019
Số tạp chí (2019) Trang: 22-27
Tác giả: Huỳnh Quang Tín
Tạp chí: International Exchange and Planning Workshop on PPB and Farmers's Seed System for Sustainable Development in China and Soueast Asia, Nanning - Guangxi, China 15-18 October 2019
Số tạp chí (2019) Trang: 253-260
Tạp chí: Competency-based learning and teacher education
Số tạp chí (2019) Trang: 19-24
Tạp chí: The 11th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2019) --- October 24-26, 2019 | Da Nang, Vietnam
Số tạp chí (2019) Trang: 18-22
Tạp chí: 15th International Conference on Multimedia Information Technology and Applications(MITA2019)
Số tạp chí (2019) Trang: 407-409
Tạp chí: 15th International Conference on Multimedia Information Technology and Applications(MITA2019)
Số tạp chí (2019) Trang: 218-229
Tạp chí: International conference on International Learning Instruction and Teacher Education, Ha Noi National University of Education, 14-15th December, 2019
Số tạp chí (2019) Trang: 253-287
Tạp chí: International conference on business and finance 2019, Ho Chi Minh City, 23 August
Số tạp chí (2019) Trang: 602-618
Tạp chí: International Conference on Innovation in Learning and Teacher Education
Số tạp chí 4 ARPA(2019) Trang: 13-25
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Proceeding of INTERNATIONAL CONFERENCE ON RABBIT PRODUCTION IN TROPICAL CLIMATE
Số tạp chí (2019) Trang: 55-61
Tạp chí: 21st PATTAYA International Conference on Agricultural, Environmental and Biological Sciences (PAEBS-19) - Enviromental Sciences and Engineering, Thailan, 9-10/12/2019
Số tạp chí (2019) Trang: 31-38
Tạp chí: International Symposium on Geographical Science in the Context ò the Fourth Industrial Revolution
Số tạp chí (2019) Trang: 27-33
Tạp chí: The International Conference on Advanced Computing and Applications 2019
Số tạp chí (2019) Trang: 47-50
Tạp chí: International Conference on Engineering and Technology - ICET-19, Singapore, 9-10th April 2019
Số tạp chí (2019) Trang: 51-55
Tạp chí: International Conference on Engineering and Technology - ICET-19, Singapore, 9-10th April 2019


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...