Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số tạp chí Công nghệ TT 2017(2017) Trang: 133-139
Tải về
Số tạp chí 47(2016) Trang: 47-58
Tải về
Số tạp chí Công nghệ TT 2017(2017) Trang: 65-71
Tải về
Số tạp chí (2017) Trang: 10-15
Tạp chí: The International Conference on Advanced COMPuting and Applications (ACOMP)
Số tạp chí 18(64)(2017) Trang: 1-34
Tạp chí: Journal of Machine Learning Research
Số tạp chí Volume 168(2016) Trang: 52-61
Tạp chí: Nature of Computation and Communication
Số tạp chí (2014) Trang: 82 - 87
Tác giả: Trần Công Án
Tạp chí: Hội thào một số vấn để chọn lọc của CNTT & Truyền thông - Buôn Ma Thuộc, Đắk Lắk, 30-31/10/2014
Số tạp chí 11(2015) Trang: 7-12
Tác giả: Trần Công Án
Tạp chí: The 2015 IEEE-RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies
Số tạp chí 15(2013) Trang: 22-28
Tạp chí: Space, Time and Ambient Intelligence 2013 (STAMI 2013), Washington USA. July 14?18, 2013
Số tạp chí 419(2013) Trang: 29
Tạp chí: Workshop and Conference Proceedings
Số tạp chí 1(2012) Trang: 302
Tác giả: Trần Công Án
Tạp chí: Research and Applications
Số tạp chí 25(2012) Trang: 443
Tác giả: Trần Công Án
Tạp chí: Machine Learning Research
Số tạp chí 1(2012) Trang: 144
Tác giả: Trần Công Án
Tạp chí: ICOST 10
Số tạp chí 1(2012) Trang: 302
Tạp chí: 6th International Symposium, RuleML 2012
Số tạp chí 443(2012) Trang: 25
Tạp chí: Workshop and Conference Proceedings
Số tạp chí 1(2010) Trang: 144
Tạp chí: 8th International Conference on Smart Homes and Health Telematics, ICOST 2010
Số tạp chí 2(2010) Trang: 211
Tác giả: Trần Công Án
Tạp chí:  Journal of Ambient Intelligence and Smart Environment
 

CÁC ẤN PHẨM


 
 
Vui lòng chờ...