Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2022
Số tạp chí Kỳ 1 tháng 4 năm 2022(2022) Trang: 32-38
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Số tạp chí 25(2022) Trang: 2557-2562
Tạp chí: Science & Technology Development Journal
Số tạp chí 27(2022) Trang: 3-19
Tạp chí: VIETNAM’S SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT
Số tạp chí 11/2022(2022) Trang: 48-49
Tác giả: Dương Quế Nhu
Tạp chí: Du lịch
Số tạp chí 12(2022) Trang: 79-95
Tạp chí: DALAT UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE [ECONOMICS AND MANAGEMENT]
Số tạp chí 7(2022) Trang: 186-210
Tạp chí: European Journal of English Language Teaching
Số tạp chí 18(2022) Trang: 90-96
Tạp chí: Khoa học Giáo dục Việt Nam
Số tạp chí 49(2022) Trang: 74-81
Tác giả: Mai Viết Văn
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh
Số tạp chí 10/2022(2022) Trang: http://lyluanchinhtri.vn/home/index.php/thuc-tien/item/4547-phat-trien-van-tai-duong-song-o-dong-bang-song-cuu-long.html
Tác giả: Trần Văn Hiếu
Tạp chí: TẠP CHÍ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
Số tạp chí 142(2022) Trang: 103-108
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...