Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Kỷ yếu hội nghị quốc tế 2016
Số tạp chí (2016) Trang: 130-139
Tạp chí: 9th Vietnamese -Hungarian International Conference, Tra Vinh University, Vietnam, 22 Sept 2016
Số tạp chí (2016) Trang: 920-927
Tạp chí: International Conference on Chemical Engineering – Regeneration, Recovery and Reinvention (Chemeca 2016), Adelaide
Số tạp chí (2016) Trang: 114-121
Tạp chí: 9th Vietnamese- Hungarian International Conference, Sept 21st and 22nd, 2016 Tra Vinh Province, Vietnam
Số tạp chí (2016) Trang:
Tạp chí: 22ND AMERICAS CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS (AMCIS 2016), San Diego - US, August 11-14, 2016
Số tạp chí (2016) Trang:
Tạp chí: 32ème Conférence sur la Gestion de Données - Principes, Technologies et Applications (BDA 2016), Futuroscop - Poitiers - France, 15 au 18 Novembre, 2016
Số tạp chí Collective Work(2016) Trang: 171-211
Tạp chí: Enjeux partagés pour le développement au sein de l’ASEAN
Số tạp chí (2016) Trang: 47-50
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Tropical Animal Science and Production, Bangkok, Thailand. July 26-29, 2016
Số tạp chí (2016) Trang:
Tạp chí: International Symposium for Young Chemical Engineers, Taipei, Taiwan, September 01 -03 2016
Số tạp chí (2016) Trang:
Tạp chí: Hội nghị quốc tế về khoa học, kỹ thuật và công nghệ (SICEST 2016) được tổ chức tại Bangka, Indonesia từ ngày 09/11/2016 đến 10/11/2016
Số tạp chí (2016) Trang: 133-136
Tạp chí: Tropical Animal Science and Production (TASP 2016)July 26-29, 2016 Ambassador Hotel, Bangkok, Thailand
Số tạp chí (2016) Trang: 219-223
Tạp chí: Tropical Animal Science and Production (TASP 2016)July 26-29, 2016 Ambassador Hotel, Bangkok, Thailand
Số tạp chí January 2016-(2016) Trang: 107-113
Tạp chí: DEPISA
Số tạp chí 4(2016) Trang: 179-191
Tạp chí: the 4th Asian Conference on Plant growth Promoting Rhizobacteria and other microbials, Hanoi, Vietnam, May 3-6, 2015
Số tạp chí 01(2016) Trang: 307-320
Tạp chí: Hội thảo khoa học quốc tế công tác xã hộ với gia đình và trẻ em
Số tạp chí (2016) Trang: 129-139
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: The 3rd Asian Australasian Dairy Goat Conference. Yangling, China, May 9-13 2016
Số tạp chí (2016) Trang: Article 72:
Tạp chí: IMCOM '16 The 10th International Conference on Ubiquitous Information Management and Communication Danang, Viet Nam — January 04 - 06, 2016
Số tạp chí (2016) Trang: 238-242
Tạp chí: The 6Th International Conference on science and social science 2016 , Rajabhat Maha Sarakham University
Số tạp chí (2016) Trang: 231-237
Tạp chí: The 6Th International Conference on science and social science 2016 , Rajabhat Maha Sarakham University
Số tạp chí (2016) Trang: 299-335
Tạp chí: Modern ideologies in economics and governance & the application for Vietnam after joining AEC and TPP
Số tạp chí Proceedings-2016(2016) Trang: 344-349
Tạp chí: IEEE- International Conference on Pattern Recognition (ICPR)
Số tạp chí (2016) Trang: 408-410
Tạp chí: The 19th Federation of Asian Veterinary Associations Congress: FAVA 2016
Số tạp chí Proceedings(2016) Trang: 769-774
Tạp chí: The 31st International Congress on High Speed Imaging and Photonics
Số tạp chí Monograph 4, ISBN 978-0-9923846-3-0(2016) Trang: 152-155
Tạp chí: Depisa
Số tạp chí Proceedings-2106(2016) Trang: 1319-1323
Tạp chí: IEEE- International Conference on Image Processing (ICIP)
Số tạp chí (2016) Trang: 380-384
Tạp chí: The 19th Federation of Asian Veterinary Associations Congress, Collaboration of Asian Veterinarians in the One Health Concept, 6-9 Sepember, Nong Lam University, Ho Chi Minh city, Viet Nam
Số tạp chí (2016) Trang: 99-103
Tạp chí: 1st International Conference on Tropical Animal Science and Production (TASP 2016) July 26-29, 2016 Ambassador Hotel, Thailand

CÁC ẤN PHẨM


 
 
Vui lòng chờ...