Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Kỷ yếu hội nghị quốc tế 2016
Số tạp chí (2016) Trang: 156-162
Tạp chí: ELEVENTH JOINT CANADA-JAPAN WORKSHOP ON COMPOSITES FIRST JOINT CANADA-JAPAN-VIETNAM WORKSHOP ON COMPOSITES
Số tạp chí 9(2016) Trang: 811-814
Tạp chí: 2016 9th International Congress on Image and Signal Processing, BioMedical Engineering and Informatics (CISP-BMEI)
Số tạp chí (2016) Trang: 633-637
Tạp chí: Proceedings of the 2016 International Conference on Machine Learning and Cybernetics, Jeju, South Korea, 10-13 July
Số tạp chí 2016(2016) Trang: 556-561
Tạp chí: Systems Thinking in the Built Environment Sustainable Built Environment (SBE) Regional Conference Zurich 2016
Số tạp chí (2016) Trang:
Tạp chí: Maintenance, Monitoring, Safety, Risk and Resilience of Bridges and Bridge Networks Proceedings of the 8th International Conference on Bridge Maintenance, Safety and Management, IABMAS 2016 (2016)
Số tạp chí (2016) Trang:
Tạp chí: 2016 IEEE International Conference on Communications ( (ICC)), 23-27 May 2016, Kuala Lumpur - Malaysia,
Số tạp chí (2016) Trang: 1-9
Tạp chí: the 6th International Conference on Recent Advances in Geotechnical Earthquake Engineering and Soil Dynamics, August 1-6, Greater Noida, India
Số tạp chí DOI: 10.1109/RADIO.2016.7772031(2016) Trang:
Tạp chí: IEEE Xplore
Số tạp chí (2016) Trang: 141-144
Tạp chí: The 3rd International Conference on Green Technology and Sustainable Development, Kaohsiung, Taiwan, November 24-25, 2016
Số tạp chí (2016) Trang: 212-216
Tạp chí: The 3rd International Conference on Green Technology and Sustainable Development, Kaohsiung, Taiwan, November 24-25, 2016
Số tạp chí (2016) Trang: 145-154
Tạp chí: The 3rd International Conference on Green Technology and Sustainable Development, Kaohsiung, Taiwan, November 24-25, 2016
Số tạp chí (2016) Trang: 1-12
Tạp chí: 6th International Symposium on Energy from Biomass and Waste (14 Nov 2016 - 17 Nov 2016 : Venice, Italy)
Số tạp chí (2016) Trang: 290-296
Tạp chí: The International Conference on Environment and Natural Resources (ICENR 2016)
Số tạp chí 12-2016(2016) Trang: 198-202
Tạp chí: International Conference on Agricultural development in context of integration: opportunities and challenges
Số tạp chí (2016) Trang:
Tạp chí: THE EIGHTH ASIA-PACIFIC WORKSHOP ON MARINE HYDRODYNAMICS IN NAVAL ARCHITECTURE, OCEAN TECHNOLOGY AND CONSTRUCTION
Số tạp chí (2016) Trang: 1-6
Tạp chí: 2016 IEEE Energy Conversion Congress and Exposition (ECCE), Miwaukee, WI, USA, 18-22 Sept 2016
Số tạp chí (2016) Trang: article number: 01020
Tạp chí: 2016 3rd International Conference on Mechanics and Mechatronics Research (ICMMR 2016), Chongqing, China, June 15-17
Số tạp chí (2016) Trang: 97-104
Tạp chí: 2016 International Conference on Advanced Computing and Applications
Số tạp chí (2016) Trang: 143-144
Tạp chí: 2016 KIPE General Meeting & Autumn Conference, S. Korea, 25/11/2016
Số tạp chí (2016) Trang: 94-101
Tạp chí: The International Conference on Environment and Natural Resources (ICENR 2016)
Số tạp chí (2016) Trang: 130-139
Tạp chí: 9th Vietnamese -Hungarian International Conference, Tra Vinh University, Vietnam, 22 Sept 2016
Số tạp chí (2016) Trang: 920-927
Tạp chí: International Conference on Chemical Engineering – Regeneration, Recovery and Reinvention (Chemeca 2016), Adelaide
Số tạp chí (2016) Trang: 114-121
Tạp chí: 9th Vietnamese- Hungarian International Conference, Sept 21st and 22nd, 2016 Tra Vinh Province, Vietnam
Số tạp chí (2016) Trang:
Tạp chí: 22ND AMERICAS CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS (AMCIS 2016), San Diego - US, August 11-14, 2016
Số tạp chí (2016) Trang:
Tạp chí: 32ème Conférence sur la Gestion de Données - Principes, Technologies et Applications (BDA 2016), Futuroscop - Poitiers - France, 15 au 18 Novembre, 2016
Số tạp chí Collective Work(2016) Trang: 171-211
Tạp chí: Enjeux partagés pour le développement au sein de l’ASEAN
Số tạp chí (2016) Trang: 47-50
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Tropical Animal Science and Production, Bangkok, Thailand. July 26-29, 2016
Số tạp chí (2016) Trang:
Tạp chí: International Symposium for Young Chemical Engineers, Taipei, Taiwan, September 01 -03 2016
Số tạp chí (2016) Trang:
Tạp chí: Hội nghị quốc tế về khoa học, kỹ thuật và công nghệ (SICEST 2016) được tổ chức tại Bangka, Indonesia từ ngày 09/11/2016 đến 10/11/2016


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...