Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Kỷ yếu hội nghị quốc tế 2016
Số tạp chí Monograph no.4(2016) Trang: 18 - 38
Tạp chí: Investigations into Professional Practice Learning from Action Research Projects Australia & Southeast Asia
Số tạp chí (2016) Trang: 447-459
Tạp chí: 9th Vietnamese-Hungarian international conference, Research for developing sustainable agriculture, TraVinh university from September 21st- 22nd
Số tạp chí 10-2016(2016) Trang: 31-43
Tác giả: Trịnh Chí Thâm
Tạp chí: Đại học Thái Nguyên (Kỷ yếu hội thảo quốc tế)
Số tạp chí (2016) Trang: 43-53
Tạp chí: The 3rd International Postgraduate Symposium on Food, Agriculture and Biotechnology in ASEAN (IPSFAB2016). Mahasarakham University, Mahasarakham, Thailand. 7-8 September 2016
Số tạp chí (2016) Trang:
Tạp chí: 5th International Symposium on New Frontiers in Human-Robot Interaction, Sheffield, UK, April 2016.
Số tạp chí (2016) Trang:
Tạp chí: 5th International Symposium on New Frontiers in Human-Robot Interaction, Sheffield, UK, April 2016.
Số tạp chí (2016) Trang: 250-257
Tạp chí: Research for Developing Sustainable Agriculture- Tra Vinh- 22/9/2016
Số tạp chí 01(2016) Trang: 196-205
Tạp chí: Proceeding of the 23rd Regional Symposium on Chemical Engineering RSCE2016
Số tạp chí (2016) Trang: 124-131
Tạp chí: Hội thảo Tiến bộ Kỹ thuật thực phẩm và Kỹ thuật sinh học: Từ nghiên cứu đến sản xuất
Số tạp chí 01(2016) Trang: 499-509
Tạp chí: Proceedings of Food Research and Innovation for Sustainable Global Prosperity
Số tạp chí (2016) Trang: 443-455
Tạp chí: the 17th Asian-Australasian Association of Animal Production Societies Animal Science Congress, 22-25 Aug., Fukuoka, Japan
Số tạp chí (2016) Trang: 1-6
Tạp chí: DAS 2016, Santorini, Greece, 11-14/4/2016
Số tạp chí Monograph 4(2016) Trang: 39-50
Tạp chí: Investigations into Professional Practice Learning from Action Research Projects Australia & Southeast Asia - University of Sydney & Nakhon Si Thammarat Rajabhat University, Thailand July, 2016
Số tạp chí 2016(2016) Trang: P.144-149
Tạp chí: Knowledge and Systems Engineering (KSE), 2016 Eighth International Conference on
Số tạp chí (2016) Trang: 35-38
Tạp chí: 23rdRegional Symposium on Chemical Engineering (RSCE2016)
Số tạp chí (2016) Trang: 235-248
Tạp chí: The Asian Conference on Language Learning 2016: Official Conference Proceedings. Conference Theme: “Convergence and Divergence”. April 28 – Sunday, May 1 2016, Kobe, Japan. ISSN: 2186-4691
Số tạp chí ISFAS(2016) Trang: 113-123
Tạp chí: Annual Conference on Engineering and Information technology
Số tạp chí (2016) Trang: 56-65
Tạp chí: UP-SURP International Conference on “Developing Sustainable and Resilient Rural Communities in the Midst of Climate Change: A Challenges to Disaster Preparedness and Mitigation Strategies”, Quezon City, Metro Manila, Philippines
Số tạp chí (2016) Trang: 1093-1098
Tạp chí: The 16th International Conference on Control, Automation and Systems 2016, HICO, Gyeongju, Korea, October 16 - 19, 2016
Số tạp chí (2016) Trang: 24-31
Tạp chí: A connected ocean: new approaches, new technologies, new challenges for knowledge of ocean processes (ACO 2016), 11-13 Oct 2016, Brest city, France
Số tạp chí (2016) Trang: 3-19
Tạp chí: Marketing trong kỹ nguyên mới, Marketing số cho Doanh nghiệp, dự báo tiềm năng và thách thức, 15/10/2016, Đà Nẵng, Việt Nam
Số tạp chí (2016) Trang: 637-641
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tạp chí: The second National Scientific Conference on Biological Research and Teaching in Vietnam; Da Nang, 20 May 2016
Số tạp chí (2016) Trang: 5079-5086
Tạp chí: The 2016 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN 2016)
Số tạp chí (2016) Trang: 12-16
Tạp chí: The 11th International Conference on Computing and Communication Technologies - RIVF2106
Số tạp chí (2016) Trang: 213-216
Tạp chí: The 1st International Conference on Electric Vehicle, Smart Grid, and Information Technology, Jeju Island - S. Korea, March 21-25, 2016
Số tạp chí (2016) Trang: 121-128
Tạp chí: Workshop on Capacity Building on Geophysical Technology in Mineral Exploration and Assessment on Land, Sea and Island, Ha Noi, 10/2016
Số tạp chí (2016) Trang: 20-39
Tạp chí: The annual International Conference on Future Data and Security Engineering

Crossref DOI of CTUJoS


BC thường niên 2018


Con số ấn tượng (VN | EN)


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...