Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số tạp chí 07(2007) Trang: 1-9
Tải về
Số tạp chí 11a(2009) Trang: 237-245
Tải về
Số tạp chí 22c(2012) Trang: 26-29
Tải về
Số tạp chí 12(2009) Trang: 33-41
Tải về
Số tạp chí 18b(2011) Trang: 36-42
Tải về
Số tạp chí 07(2007) Trang: 49-57
Tải về
Số tạp chí Nông nghiệp 2016(2016) Trang: 56-60
Tải về
Số tạp chí 12(2009) Trang:
Tải về
Số tạp chí 3/2017(2017) Trang: 86-91
Tác giả: Lưu Hữu Mãnh
Tạp chí: Kỹ yếu Hội nghị KHKT Chăn nuôi Thú y
Số tạp chí (2017) Trang: 507-513
Tạp chí: Hội nghị KH Chăn nuôi Thú y toàn quốc-ĐH Cần thơ 3/2017
Số tạp chí Tháng 10-2015(2015) Trang: 53-58
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật chăn nuôi
Số tạp chí Ngày 28-29/4/2015(2015) Trang: 460-465
Tạp chí: Kỹ yếu hội nghị khoa học toàn quốc chăn nuôi Thú y
Số tạp chí 28-29/4/2015(2015) Trang: 125-129
Tác giả: Lưu Hữu Mãnh
Tạp chí: Kỹ yếu hội nghị toàn quốc Chăn nuôi Thú y
Số tạp chí Số 4 (193) 2015(2015) Trang: 45-51
Tạp chí: Khoa học và kỹ thuật chăn nuôi
Số tạp chí Số 26 (4) 2014(2014) Trang: Số TT 68
Tạp chí: Livestock Research for Rural Development
Số tạp chí So 26 (2)(2014) Trang: TT 23
Tạp chí: Livestock Research for Rural Development
Số tạp chí (2009) Trang:
Tạp chí: Regional Seminar – Workshop on Livestock-based Sustainable Farming Systems in the Lower Mekong Basin, MEKARN-CTU Cantho, 23-25 May, 2005
Số tạp chí (2009) Trang:
Tạp chí: JIRCAS-CTU proceedings of the Workshop on the technology Development for livestock Production, February 22, 2005
 

CÁC ẤN PHẨM


 
 
Vui lòng chờ...