Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Kỷ yếu hội nghị quốc tế 2020
Số tạp chí (2020) Trang: 1-8
Tạp chí: IEEE International Conference on Fuzzy Systems (Fuzz-IEEE)
Số tạp chí (2020) Trang: 144–148
Tạp chí: The 4th International Conference on Natural Language Processing and Information Retrieval, Online, 18-20/12/2020
Số tạp chí (2020) Trang: 454-472
Tạp chí: Proceedings of the first International Conference in Economics & Business, Khoa Kinh tế trường Đại học Cần Thơ, tháng 12/2019
Số tạp chí (2020) Trang: 12-16
Tạp chí: Proc. Of the 2nd International E-Conference on Advances in Engineering, Technology and Management
Số tạp chí (2020) Trang: 56-60
Tạp chí: Proc. Of the 3rd International E-Conference on Advances in Engineering, Technology and Management
Số tạp chí (2020) Trang: 264-267
Tạp chí: 2020 5th International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD)
Số tạp chí (2020) Trang: 555-561
Tạp chí: International Conference on Green Technology and Sustainable Development
Số tạp chí (2020) Trang: 562-568
Tạp chí: International Conference on Green Technology and Sustainable Development
Số tạp chí (2020) Trang: 111-122
Tạp chí: Legal – Historical Trend and Perspective V, Trnava’s University, Slovakia 25-27/9/2020
Số tạp chí (2020) Trang: 1-5
Tạp chí: International Conference on Awareness Science and Technology (iCAST)
Số tạp chí (2020) Trang: 83–90
Tạp chí: ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences
Số tạp chí 6(2020) Trang: 38-45
Tạp chí: Giáo dục DEPISA (Developing Educational Professionals in Southeast Asia)
Số tạp chí 0(2020) Trang: 260-277
Tạp chí: The first international conference in Economics and Business, Can Tho University
Số tạp chí (2020) Trang: 474-507
Tạp chí: Enseignement/apprentissage du français. Regards croisés.
Số tạp chí (2020) Trang: 612-617
Tạp chí: 2020 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON GREEN TECHNOLOGY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT, November 27-28, 2020 at Ho Chi Minh City, Vietnam
Số tạp chí 0(2020) Trang: 559-573
Tạp chí: The first international conference in Economics and Business, Can Tho University
Số tạp chí (2020) Trang: 507-536
Tạp chí: The first international conference in economics & business, December 6th 2019, Can Tho University
Số tạp chí (2020) Trang: 216-220
Tạp chí: Symposium on Application of Advanced Technologies In Agriculture (AATA), Van Hien University, Ho Chi Minh City, Vietnam
Số tạp chí (2020) Trang: 308-326
Tạp chí: Proceeding the first international conference in economics & business, Can tho university, School of economics, 2020
Số tạp chí (2020) Trang: 1-7
Tạp chí: International Conference On Computational Physics in Emerging Technologies (ICCPET)
Số tạp chí (2020) Trang: 159-175
Tạp chí: LANGKAWI INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTI-DISCIPLINARY RESEARCH (LICM2020), Malaysia, 28/03/2020
Số tạp chí (2020) Trang: 91-102
Tạp chí: International Symposium on Application of Advanced Technologies in Agriculture
Số tạp chí (2020) Trang: 186-199
Tạp chí: International Symposium on Application of Advanced Technologies in Agriculture


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...