Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Kỷ yếu hội nghị quốc tế 2020
Số tạp chí 1(2020) Trang:
Tạp chí: 2020 IEEE International Conference on Consumer Electronics (ICCE), Las Vegas, NV, USA, USA, 4-6 Jan. 2020
Số tạp chí (2020) Trang: 54–57
Tạp chí: The 3nd International Conference on Electronics, Communications and Control Engineering,Bali, Indonesia, April 8-10, 2020
Số tạp chí (2020) Trang: 449-457
Tạp chí: INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTEMPORARY ISSUES IN FINANCE, BANKING AND ACCOUNTING FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT January 6 – 8, 2020 . Hanoi
Số tạp chí (2020) Trang: 39-56
Tạp chí: International symposium on application of advanced technologies in agriculture
Số tạp chí (2020) Trang: 51-55
Tạp chí: ICIIT 2020: Proceedings of the 2020 5th International Conference on Intelligent Information Technology
Số tạp chí 1(2020) Trang: 74-78
Tạp chí: Proceedings of the 2020 9th International Conference on Software and Computer Applications
Số tạp chí 1(2020) Trang: 253-257
Tạp chí: Proceedings of the 2020 9th International Conference on Software and Computer Applications
Số tạp chí 1(2020) Trang: 43-48
Tạp chí: Proceedings of the 3rd International Conference on Electronics, Communications and Control Engineering
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...